Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Taidehistorian proseminaari 4 Cr Lecture Course 29.10.2020 - 29.4.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Proseminaari 4 Cr Course 31.10.2019 - 30.4.2020
Proseminaari 4 Cr Seminar 1.11.2018 - 2.5.2019
Proseminaari 4 Cr Seminar 2.11.2017 - 26.4.2018

Prerequisites

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sekä taidehistorian tieteenala- ja menetelmäopinnot. Lisäksi suositellaan, että taidehistorian teemaopinnoista taidehistorian lähestymistavat ja taidehistorian tutkimushistoria on suoritettu ennen proseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti tämän kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, kirjoittamiseen ja esittämiseen. Opintojakso kehittää opiskelutaitoja sekä kykyä lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta.
Opiskelija oppii ymmärtämään tutkimusetiikan perusteita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti tutkimustyön eri vaiheita ja tieteenalan keskeisiä aineistoja. Hän oppii käyttämään menetelmiä ja teorioita aineiston analyysissa ja tekemään tämän pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Contents

Opintojakson kuluessa perehdytään tieteenalan keskeisiin lähteisiin, tiedonhakuun ja tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä käsitellään tutkimustyön ja tieteellisen kirjoittamisen perusteita.
Proseminaarin alussa määritellään tutkimuskysymys ja laaditaan tutkimussuunnitelma, minkä jälkeen kirjoitetaan tutkielma, esitetään se ja toimitaan opponenttina.

Completion

Opintojakson kuluessa laadittu kirjallinen työ hyväksytään kandidaatintutkielmaksi.
Opiskelija osallistuu seminaariin, laatii ja esittää tutkimussuunnitelman ja tutkielman sekä toimii opponenttina.
Opintojaksoon sisältyy erikseen sovittavia harjoituksia.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetuskerroille, tutkimussuunnitelman ja tutkielman kirjoittamista, esittämistä sekä opponenttina toimimista. Kirjallisen työn tulee kattaa tutkielmalle asetetut vaatimukset ja sen tulee valmistua opintojakson aikana sovitun aikataulun mukaisesti.

Läsnäolopakko enintään 75 %.

Study materials

Ilmoitetaan jakson alussa.

Assessment practices and criteria

Jakso arvioidaan asteikolla 0-5.