Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 16.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 24.1.2020
12:15 - 15:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 13:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 20.2.2020
10:15 - 13:45
Thu 27.2.2020
10:15 - 13:45

Description

Kurssi on tarkoitettu maisterivaiheessa oleville arkeologiaan suuntautuneille opiskelijoille, mutta kurssille ovat tervetulleita myös muutkin opiskelijat, jotka haluavat perehdytystä ja harjoitusta tutkimustaitojen kehittämiseen ja tutkimusprosessin hallintaan.

Opintojakson suorittajalta edellytetään kandidaattiopintojen suorittamista.

Kurssin aikana opiskelijat oivaltavat tutkimustaitojen harjoittamisen merkityksen oman (arkeologisen) asiantuntijuuden ja työelämätaitojensa kehittämisessä. Kurssin käytyään opiskelijat tunnistavat helpommin omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan ja pystyvät orientoitumaan omien taitojensa ja asiantuntemuksensa kehittämiseen entistä määrätietoisemmin. Opiskelijat ymmärtävät tutkimusprosessiin liittyvät vaiheet ja kykenevät soveltamaan tätä tietoa omien tutkielmien ja opinnäytteiden tekemisessä.

Kurssilla harjoitellaan erilaisia tutkimustaitoja ja perehdytään tutkimusprosessin vaiheisiin arkeologiaan liittyvien tutkimusten ja tekstien, alustusten, keskustelujen ja harjoitustöiden avulla.

Kurssilla perehdytään arkeologian alan tutkimusartikkeleihin ja tapaustutkimuksiin, joiden valinnassa otetaan huomioon mahdollisimman monipuolisesti kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden mielenkiinnon kohteet näihin kuitenkaan rajoittumatta.
Kurssilla käytettävä muu kirjallisuus:

Hakala. J. 1996. Opinnäyte ja sen ohjaaminen. Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Gaudeamus.

Herva, V-P., Lavento, M., & Muurimäki, E. 2008. Tutkimusprosessi. Johdatus arkeologiaan. Helsinki: Gaudeamus.

Kyrö. P. 2004. Tutkimusprosessi valintojen polkuna. Tampereen yliopisto, ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Murtonen, M. et al. 2008. ”Do I need research skills in working life? University students’ motivation and difficulties in quantitative methods courses. High.Educ. Springer.

Palaiologou, I. et al. 2016. Doing Research in Education. Theory and Practice. Sage.

Xiaomin, J. et al. 2011. Developing Research Skills and Capability in Higher Education: Combining Collaborative Research with Mentoring. Journal of Educational Leadership.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, missä vaikuttavina tekijöinä ovat osallistuminen ja osoitettu aktiivisuus sekä oman osaamisen ja oppimisen esittäminen harjoitustöiden, keskustelujen, vertaispalautteen, esitelmän ja itsearvioinnin avulla. Arvioinnin pohjana käytetään SOLO –taksonomiaa (Structure of Observed Learning Outcome), jossa mitataan ymmärtämisen eri tasoja.

Kontaktiopetus (24 h), johon sisältyy luentoja, alustuksia, aktivointitehtäviä, tehtävien purkua ja keskustelua. Kurssiin sisältyy itsenäisesti / parityönä suoritettavia harjoitustehtäviä sekä yksi oman tutkimusprosessin suunnitteluun liittyvä tehtävä ja sen esittely. Oppimiseen sisältyy myös vertaispalautteen antaminen ja vastaanotto sekä arviointia oman osaamisen ja taitojen kehittymisestä, joka esitetään kirjallisesti oppimispäiväkirjan muodossa.

dos. Liisa Seppänen