Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.2.2020 at 09:00 - 2.3.2020 at 23:59

Description

Opiskelija osaa erotella uskontotieteeseen ja erityisesti uskonnon määrittelyyn liittyviä keskeisiä oppihistoriallisia linjauksia, vertailla niiden lähtökohtia ja johtopäätöksiä sekä soveltaa oppimaansa pro gradu -tutkielman kirjoittamisessa.

Opintojaksossa perehdytään uskontotieteen oppialan keskeisiin kysymyksiin muun muassa purkamalla uskonnon käsitteen historiaa ja sen erilaisia tulkintoja. Yhtenä osana uskonnon käsitteen purkua tarkastellaan kriittisesti maailman uskontojen määrittelyjä ja luokitteluja. Opintojaksossa paneudutaan ymmärtävään, selittävään ja kriittiseen uskonnontutkimukseen analysoimalla näitä lähestymistapoja hyödyntävää uskontotieteellistä tutkimusta

Kontaktiopetusta. Opetusmenetelmänä keskusteleva lukupiiri. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn opetukseen. Lopputyönä on opettajan ohjeiden mukaan kirjoitettava essee.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan osoitettua paneutumista kurssilla annettuihin tehtäviin, kuten huolelliseen oppimispäiväkirjan pitämiseen ja esseen laadintaan.