Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 17.2.2020 at 11:35

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 27.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen keskeiset tutkimussuuntaukset sekä niihin liittyvät klassiset teoreetikot. Opiskelija kykenee selittämään eri teorioiden pääajatukset sekä erittelemään niiden lähtökohtia ja tavoitteita. Opiskelija osaa myös suhteuttaa teorioita tieteenalan laajempiin keskusteluihin sekä soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijoita teoreettisen kirjallisuuden lukemiseen ja kriittiseen keskusteluun.

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat valikoimaan uskontotieteen keskeisiä teorioita sekä asettaa nämä teoriat laajempaan oppihistorialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Kunkin klassikon rinnalla perehdytään myös uudempaan tutkimukseen, jossa teoriaa on kehitetty tai sovellettu.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan opintojakson asiasisällön kannalta keskeisten teoreettisten käsitteiden ja näkökulmien syvällistä omaksumista sekä kykyä analyyttiseen ja kriittiseen argumentaatioon.

Luento-opetus tai verkkokurssi. Opintojakson suorittaminen edellyttää paneutumista kaikkiin opintojaksolla käsiteltäviin teorioihin, kurssilla annettavien tehtävien tekemistä sekä itsenäisen lopputehtävän laatimista.