Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 19.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 30.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 12.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 7.5.2020
16:15 - 17:45

Description

  • tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

  • Muiden töiden aktiivinen kommentointi
  • Oman työn kriittinen evaluointi
  • Keskustelut ohjaajan kanssa omien esitysten jälkeen

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

5 op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista oman opintosuuntansa seminaariin sekä muihin tohtoriohjelman seminaareihin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan, kuitenkin niin, että seminaariosallistumisia on vähintään 20, joista 4 muissa ohjelman seminaareissa. Hänen tulee esittää kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään neljä kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä vähintään kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.

Seminaarista vastaava oppialan professori.