Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
15:15 - 16:45
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
10:15 - 12:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
15:15 - 16:45

Other teaching

20.01.2020 Mon 12.30-15.00
21.01.2020 Tue 12.30-15.00
27.01.2020 Mon 12.30-15.00
29.01.2020 Wed 12.30-15.00
Alisa Ikonen, Kati Pajo
Teaching language: Finnish
21.01.2020 Tue 13.30-16.00
22.01.2020 Wed 13.00-15.30
28.01.2020 Tue 14.30-17.00
31.01.2020 Fri 10.00-12.30
Alisa Ikonen, Kati Pajo
Teaching language: Finnish

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu Puheterapeutin kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot I -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, LL1.3 Lastenneurologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ammatissa toimisen perusteet, asiakkaan ohjaamisen puheterapiatilanteessa ja tyypillisimpien äännevirheiden puheterapian.

Logopedian kandiopintojen 2. vuosi. Opintojakso järjestetään vuosittain, kevätlukukaudella 3. ja 4. periodin aikana.

Opintojaksolla käsitellään ohjaamisen peruskäsitteet, asiakashaastattelun ja ammatissa toimimisen perusteet. Opintojaksoon sisältyy ohjattu artikulaatioterapian harjoittelu.

Huom.

Asiakashaastattelun pienryhmissä (neljä kertaa) on läsnäolopakko. Pienryhmissä tehdään harjoitteita, joiden antaman tiedon ja kokemuksen omaksuminen edellyttää ryhmän pysymistä yhtenäisenä työskentelyn ajan.

Opiskelija voi pakottavasta syystä olla kerran poissa, joka korvataan muita ryhmäkertoja reflektoivalla oppimispäiväkirjalla, joka palautetaan opintojakson vastuuopettajalle hyväksyttäväksi.

  • Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Helsinki: Gaudeamus Oy.
  • Jaana Sellman & Tuula Tykkyläinen: Puheterapia: vuorovaikutus muutoksen välineenä. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino.

Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen koulutus- ja arviointimenetelmiin.

Arvosteluasteikko hyväksytty - hylätty

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja ohjattuna harjoitteluna. Opintojaksoon sisältyy lisäksi portfolion työstäminen ja harjoittelukertomus.