Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.11.2019 at 10:00 - 20.12.2019 at 16:00

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu Puheterapeutin kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot II -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LOGK-051Puheterapeutin kliiniset taidot 1, LAT2.1 Motoriset puhehäiriöt ja sujuvuus aloitettuna, LAT3.1 Lasten ja nuorten kehitykselliset ja hankitut kielelliset häiriöt, LAT4 Logopedinen arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjattuna arvioida lapsiasiakkaan puheterapiatarpeen, asettaa jakson tavoitteet ja valita kuntoutusmenetelmät sekä toteuttaa puheterapian.

Logopedian kandiopintojen 2.vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain, syys- ja kevätlukukaudella 1., 2., 3. ja. 4. periodien aikana.

Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna lapsiasiakasta, jolla on kielen kehityksen häiriö, mm. viivästynyt puheen ja kielen kehitys, kielellinen erityisvaikeus tai kehitysvammaan ja CP-vammaan liittyvä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö. Opintojaksoon sisältyy työnohjaus, jonka ryhmäprosessin keskusteluissa opiskelija perehtyy puheterapeutin työhön ja itseensä sen tekijänä, tyypillisiin vuorovaikutustilanteisiin puherapiaprosessin eri vaiheissa sekä ammatillisen viestinnän perusteisiin.

  • McAllister, L. & Lincoln, M. (2004) Clinical education in speech-language pathology. London: WHURR.

Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin.

Ohjaaja arvioi harjoittelun ja harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, pienryhmäopetuksena ja ohjattuna harjoitteluna. Opintojaksoon sisältyy lisäksi portfolion työstäminen ja harjoittelukertomus.

Vaadittavat edeltävät opinnot: LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LOGK-051 Puheterapeutin kliiniset taidot 1, LAT2 Puheen, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöt, LAT3.1 Lasten ja nuorten kehitykselliset ja hankitut kielelliset häiriöt, LAT4 Logopedinen arviointi.