Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.11.2019 at 10:00 - 15.12.2019 at 23:59

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu Puheterapeutin kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot III -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LOGK-051 Puheterapeutin kliiniset taidot I, LAT3 Kielelliset häiriöt, LAT4 Logopedinen arviointi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjattuna arvioida aikuisasiakkaan puheterapiatarpeen, asettaa jakson tavoitteet ja valita kuntoutusmenetelmät sekä toteuttaa puheterapian.

Logopedian kandiopintojen 2.vuosi, opintojakso järjestetään vuosittain, syys- ja kevätlukukaudella 1., 2., 3. ja 4. periodien aikana.

Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna aikuisasiakasta, jolla on muistisairauteen, aivoverenkiertohäiriöön tai traumaattiseen aivovammaan liittyvä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriö. Opintojaksoon sisältyy työnohjaus, jonka ryhmäprosessin keskusteluissa opiskelija perehtyy puheterapeutin työhön ja itseensä sen tekijänä, tyypillisiin vuorovaikutustilanteisiin puherapiaprosessin eri vaiheissa sekä ammatillisen viestinnän perusteisiin.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä HowULearn-kyselyihin vastaaminen.

  • McAllister, L. & Lincoln, M. (2004) Clinical education in speech-language pathology. London: WHURR.

Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin.

Ohjaaja arvioi harjoittelun ja harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, pienryhmäopetuksena ja ohjattuna harjoitteluna. Opintojaksoon sisältyy lisäksi portfolion työstäminen ja harjoittelukertomus.

Vaadittavat edeltävät opinnot: LAT1 Kuntoutuksen perusteet, LOGK-051 Puheterapeutin kliiniset taidot I, LAT2 Puheen, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöt LAT3 Kielelliset häiriöt, LAT4 Logopedinen arviointi.