Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 Cr Practice 1.1.2020 - 31.7.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II INFO 5 Cr Other teaching 2.4.2020 - 2.4.2020
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 Cr Practice 1.8.2019 - 31.12.2019
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 Cr Practice 1.1.2019 - 31.7.2019
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II, INFO 5 Cr Course 19.9.2018 - 19.9.2018
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 Cr Practice 1.8.2018 - 31.12.2018
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II 5 Cr Practice 1.1.2018 - 31.7.2018
Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot II INFO 5 Cr Other teaching 30.10.2017 - 12.3.2018

Target group

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian maisteriopintoihin, Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot II -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vaikeiden lasten kielellisten häiriöiden arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa.

Timing

Logopedian maisteriopintojen 1.vuosi. Järjestetään vuosittain, kevät- ja syyslukukaudella 1., 2., 3. ja 4. periodin aikana.

Contents

Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna asiakasta/asiakkaita, jo(i)lla on vaikea kehityksellinen kielihäiriö, afasia, äänihäiriö, nielemisvaikeus, kuulovamma tai vaikea neurologisperäinen kehityksellinen kommunikoinnin häiriö.

Activities and teaching methods in support of learning

Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava toimintatapa.

Study materials

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Assessment practices and criteria

Ohjaaja arvioi harjoittelun ja harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5

Completion methods

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja ohjattuna harjoitteluna. Opintojaksoon sisältyy harjoittelukertomus.