Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.11.2019 at 10:00 - 15.12.2019 at 23:59

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian maisteriopintoihin, Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot II -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vaikeiden lasten kielellisten häiriöiden arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, kuntoutusmenetelmien valinnassa ja puheterapian toteuttamisessa.

Logopedian maisteriopintojen 1.vuosi. Järjestetään vuosittain, kevät- ja syyslukukaudella 1., 2., 3. ja 4. periodin aikana.

Harjoittelu, jossa opiskelija arvioi ja kuntouttaa ohjattuna asiakasta/asiakkaita, jo(i)lla on vaikea kehityksellinen kielihäiriö, afasia, äänihäiriö, nielemisvaikeus, kuulovamma tai vaikea neurologisperäinen kehityksellinen kommunikoinnin häiriö.

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Itsenäinen perehtyminen harjoittelualueen arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava toimintatapa.

Ohjaaja arvioi harjoittelun ja harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja ohjattuna harjoitteluna. Opintojaksoon sisältyy harjoittelukertomus.