Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.11.2019 at 10:00 - 31.7.2020 at 23:59

Description

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian maisteriopintoihin, Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot –opintokokonaisuuteen. Puheterapeutin kliiniset taidot III -opintojakso on pakollinen kaikille logopedian pääaineopiskelijoille.

LSK1 Puheterapeutin syventävät kliiniset taidot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusvalmiudet työskennellä itsenäisesti puheterapeutin työssä sekä monimammatillisen työryhmän ja työyhteisön jäsenenä.

Logopedian maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso järjestetään vuosittain, syys- ja kevätlukukaudella 1., 2., 3. ja. 4. periodien aikana.

Neljän kuukauden täysipäiväinen harjoittelu, jossa opiskelija itsenäisesti tutkii puheterapia-asiakkaita, suunnittelee ja toteuttaa terapiat osallistuu moniammatillisiin kokouksiin, laatii useita loppu- ja väliarvioita ja lausuntoja ja ohjaa asiakkaiden lähi-ihmisiä.

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) (2016) Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Itsenäinen ennakkoperehtyminen harjoittelupaikan organisaatioon ja asemaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä harjoittelualueella tarvittaviin arviointi- ja kuntoutusmenetelmiin. Vastuullinen, sitoutunut ja eettisiä periaatteita noudattava toimintatapa.

Ohjaaja arvioi harjoittelun ja harjoittelukertomuksen Logopedian oppiaineen asettamien arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat Logopedian kliinisen opetuksen verkkosivuilla. Arvosteluasteikko 0-5.

Pitkän harjoittelun kaikki materiaalit ja ohjeet ovat Moodlessa. Moodle-alustan kurssiavain on Pitkäh

Linkki Moodleen https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=30889

Opintojakso toteutetaan ohjattuna 4 kuukauden mittaisena harjoitteluna puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä alansa hyvin tuntevan puheterapeutin ohjauksessa. Opintojaksoon sisältyy säännöllinen ohjaus ja harjoittelukertomus. Harjoittelukertomus toimitetaan harjoittelun vastuuopettajalle.