Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 26.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
10:15 - 15:45
Fri 24.1.2020
10:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 15:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
10:15 - 15:45

Description

Logopedian pääaineopiskelijat

Kurssi syventää opintojaksolla Tilastotieteen perusteet logopedian opiskelijoille hankittua osaamista ja antaa valmiuksia sekä oman alan pro gradu -tutkielman tekemiseen että laajempaan tutkimuskirjallisuuden ymmärtämiseen.

Kurssin LOGK-211 Tilastotieteen perusteet logopedian opiskelijoille jälkeen

Puuttuvien arvojen käsittely. Moni-imputointi. Littlen MCAR-testi. Monimuuttujaregressio. Kollineaarisuusongelma. Residuaalit. Logistinen regressio. Osittaiskorrelaatio. Korrelaation ja kausaliteetin yhteys. Reliabiliteetti. Mittauksen keskivirhe. Chebyshevin epäyhtälö. Validiteetti. Sensitiivisyys ja spesifisyys. Binomitesti ja khiin neliö -yhteensopivuustesti. Varianssianalyysin monivertailut. Post hoc- vertailut. Kontrastivertailut. Testin voimakkuus. Tutkimusten toistettavuusongelmista. Muuttujanmuunnoksia. Aineiston normalisointi. Klusterianalyysi. Faktorianalyysi. Monitasoregressio.

Kurssiin kuuluu luentoja ja tehtäviä. Suoritetaan ratkomalla ja palauttamalla viikoittaiset tehtävät. Tehtävät jaetaan perjantain luennoilla ja palautetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä.

Luennoilla jaettava materiaali. Kurssilla käytetään SPSS-tilasto-ohjelmaa (ks. yo. kohta Lisätiedot). Oheislukemistona Lauri Nummenmaan kirja Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu viikoittain palautettaviin tehtäviin. Tehtäväsarjoja on yhteensä viisi, joista kustakin voi saada enintään 20 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen (arvosana 1/5) tarvitaan yli puolet kurssin kokonaispisteistä. Jokainen noin 10 %-yksikön lisäys minimisuoritukseen nostaa arvosanaa pykälällä, jolloin parhaaseen arvosanaan 5/5 tarvitaan yli 90% kokonaispisteistä.

Asenna ennen kurssin alkua omalle tietokoneelle SPSS 25 Helsingin yliopiston ohjelmistojakelusta osoitteesta https://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/

Ennen käyttöä SPSS täytyy aktivoida samasta osoitteesta löytyvällä lisenssikoodilla. Ongelmatapauksessa ota yhteys Helpdeskiin: chat https://helpdesk.it.helsinki.fi (ark. klo 9-15) tai puh. 02 941 55 555 tai helpdesk@helsinki.fi (hidas).

Suoraa jatkoa I periodin kurssille Tilastotieteen perusteet logopedian opiskelijoille.