Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.11.2019 at 08:00 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen opintojakso

Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta ja se on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Kurssin käytyään opiskelija:

 • ymmärtää geoinformatiikan aseman tieteenä ja tutkimusmenetelmänä yhteiskunnassa, tieteessä ja muissa toimintakentissä
 • tuntee geoinformatiikan perusteet
 • osaa etsiä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja ymmärtää niiden taustalla olevat pääperiaatteet
 • osaa geoinformatiikkaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä
 • saa perusteet pohtia kriittisesti paikkatietoaineistoja
 • saa perusteet tulkita spatiaalisia ilmiöitä ja prosesseja paikkatietoaineistoista

Opintojen 1. vuosi

Järjestetään syyslukukaudella, periodi 1

Luennoilla käsitellään geoinformatiikan perusteita. Keskeisiä sisällöllisiä teemoja ovat: 1

 • geoinformatiikan käyttäjät, osa-alueet sekä paikkatietojärjestelmien osat ja päätehtävät
 • geoinformatiikan kehittyminen historian kuluessa
 • paikkatiedon perusominaisuudet kuten esimerkiksi attribuutti- ja sijaintitiedot
 • paikkatiedon ymmärtäminen karttatasoina
 • paikkatietomallien perusominaisuudet (rasteri ja vektori)
 • perustiedot projektioista ja koordinaatistoista
 • perustiedot paikkatiedon tuottamisen eri menetelmistä ja aineistolähteistä

Luennot ja luettavat kirjallisuusotteet Moodlessa.

Itsenäiset harjoitukset, jotka tukevat luennoilla käsiteltyjä teemoja.

Tentti 50 %, harjoitusraportit 50 %. Asteikolla 1-5. Harjoitusraportin arvioinnissa painottuu kyky pohtia käytettyjä aineistoja ja menetelmiä.

Kurssiin kuuluvat luennot 14 h, oheislukemistona opettajan määrittelemiä kirjallisuusotteita, itsenäisesti toteutettavia harjoitustehtäviä sekä tentti. Tenttiin kuuluvat sekä luennot, kirjallisuus sekä harjoitustehtävät. Harjoitustehtävistä koostetaan yhteensä noin 7-10 sivun raportti