Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.8.2017 at 08:00 - 15.9.2017 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 22.9.2017
13:00 - 17:00

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ekologian peruskäsitteet ja -prosessit populaation, yhteisön ja ekosysteemin tasolla. Hän osaa kuvailla esimerkkien avulla, miten maataloustuotanto nojaa (luonnonvaraiseen) eliöstöön ekosysteemeissä, ekologisiin prosesseihin.

Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuonna.

Eliöiden resurssivaatimukset; elinympäristöt ja biomit; populaatioiden kasvuun vaikuttavat perusprosessit; lajienväliset vuorovaikutukset; biodiversiteetin käsite; ekosysteemin rakenne ja toiminta; ihminen maatalousekosysteemin lajina, luonnonsuojelubiologia.

Kurssi toteutetaan käänteisen opetuksen menetelmällä (engl. flipped classroom). Käänteisessä opetuksessa opiskellaan ensin itsenäisesti käyttäen apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja. Varsinaisella oppitunnilla syvennämme ja sovellamme opittua.

27 h luentoja ja luentotentti ja 27 h kotitehtäviä

Luentomateriaali ja kurssilla osoitettu kirjallisuus.

Oheislukemistona Townsend, C. R., Begon, M. & Harper, J. L. 2008. Essentials of Ecology, 3rd Edition, Wiley-Blackwell, jota suosittelemme kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koti- ja luokkatehtävät, tentti. Arvioidaan asteikolla 0–5. Koti- ja luokkatehtävät 50 %, tentti 50 %.

Yliopistonlehtori N.N. (agroekologia)

Korvaa opintojakson 812210 (MAAT105) Ekologian perusteet maataloustieteiden opiskelijoille, 2 op.