Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.3.2020 at 08:00 - 22.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 16.4.2020
12:00 - 16:00

Description

Opintojakson päätyttyä opiskelija tuntee tärkeimmät kasvintuhoojat ja niiden perusbiologian, integroidun kasvinsuojelun perusperiaatteet ja menetelmät sekä tärkeimmillä viljelykasveilla esiintyvät kasvintuhoojat ja niiden hallintakeinot.

Periodi III-IV, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Kurssi koostuu kolmesta pääkokonaisuudesta. Ensimmäisellä jaksolla tutustutaan tärkeimpiin kasvintuhoojiin ja niiden biologiaan, toisella jaksolla tutustutaan integroidun kasvinsuojelun periaatteisiin ja kasvintuhoojien hallintakeinoihin ja kolmannella jaksolla käydään läpi kasvikohtaisesti tärkeimmät kasvintuhoojat ja niiden hallintakeinot.

80 h luentoja, 15 h harjoitustöitä, 60 h tautien ja tuholaisten tunnistusta, 112 h kirjallisia kotitehtäviä ja muuta omatoimista opiskelua.

Ahvenniemi, P. (toim.), 2012. Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita. 15. uudistettu painos. Kasvinsuojeluseura ry. Kariston kirjapaino, Hämeenlinna, 400 p.

Tentti ja kirjalliset kotitehtävät. Arvioidaan asteikolla 0–5. Tentit (60 %), kirjalliset kotitehtävät (40 %).

Yliopistonlehtori Asko Hannukkala.

Korvaa opintojakson 812104 (KTT206) Kasvinsuojelun perusteet 10 op.