Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Soil structure 5 Cr Online Examination 4.6.2020 - 4.6.2020
Soil structure 5 Cr General Examination 23.1.2020 - 23.1.2020
Soil structure 5 Cr General Examination 19.12.2019 - 19.12.2019
Soil structure 5 Cr General Examination 21.11.2019 - 21.11.2019
Maan rakenne 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 17.10.2019
Soil structure 5 Cr General Examination 24.1.2019 - 24.1.2019
Soil structure 5 Cr General Examination 20.12.2018 - 20.12.2018
Soil structure 5 Cr General Examination 22.11.2018 - 22.11.2018
Maan rakenne 5 Cr Lecture Course 4.9.2018 - 18.10.2018
Soil structure 5 Cr General Examination 26.1.2018 - 26.1.2018
Soil structure 5 Cr General Examination 15.12.2017 - 15.12.2017
Soil structure 5 Cr General Examination 17.11.2017 - 17.11.2017
Maan rakenne 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 19.10.2017

Prerequisites

MAAT-021 Maaperätieteen perusteet tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Maaperäfysiikan peruskäsitteiden hallinta sekä maan rakenteen muodostumisen ja toiminnallisten vaikutusten ymmärtäminen kasvintuotannon ja ympäristönhoidon kannalta. Kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää, miten maan rakenne vaikuttaa veden, kaasujen ja lämmön liikkeisiin sekä maan lujuuteen, osaa kuvata maan rakennetta kuvaavien suureiden tavanomaiset suuruusluokat ja näihin liittyvät yksinkertaiset laskutoimitukset, osaa kuvata viljelymaan rakenteen hoidon perusteet, muokkausjärjestelmät ja yleisimmät rakenneongelmat, osaa tarkastella maan rakenteen merkitystä kasvien kasvulle, eliötoiminnalle ja aineiden kulkeutumiselle maassa sekä vaikutuksia maaperän ympäristöpäästöihin.

Timing

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Contents

Kurssilla perehdytään maaperäfysiikan perusteisiin ja mittausmenetelmiin sekä alan kirjallisuuteen. Maan rakenteen muodostuminen ja sen kestävyyttä säätelevät tekijät, maan rakenteen vaikutus veden, kaasujen ja lämmön liikkeisiin, viljelymaan muokkausmenetelmät sekä muokkauksen vaikutusmekanismit maan fysikaalisten ominaisuuksien, maan biologisten toimintojen sekä aineiden kulkeutumisen säätelyssä. Kurssi sisältää 8 tuntia ohjattuja harjoitustöitä. Kotitehtäviä.

Completion

26 h luentoja, 8 h harjoituksia, 20 h ryhmätyöskentelyä, 80 h itsenäistä työskentelyä. Osallistuminen harjoitustöihin, niistä tehtävä harjoitustyöraportti, kotitehtävät ja loppukuulustelu.

Study materials

1. Luentokalvot, demomoniste ja muu kurssilla jaettava oppimateriaali.

2. Heinonen R.: Luku 2: Maan rakenne, s. 90-141 teoksessa: R. Heinonen (toim.): Maa, viljely ja ympäristö. 1 painos. WSOY, Porvoo 1992.

3. Håkansson I.: Machinery-induced compaction of arable soils. Incidence-consequences-counter-measures. Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Soil Sciences. Reports from the Division of Soil Management. No. 109, 2005. SLU, Uppsala. 153 p. tai I. Håkansson: Packning av åkermark vid maskindrift. Raporter från jordarbetningsavdelningen nr 99, Sveriges Lantbruksuniversitetet, Uppsala 2000. 123 s.

4. Paasonen-Kivekäs M., Peltomaa R., Vakkilainen P. & Äijö H. (toim.): Maan rakenne. Luku 2.8., s. 53-72 teoksessa: Maan vesi- ja ravinnetalous. 2. painos. Salaojayhdistys ry. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä, 2016. www.salaojayhdistys.fi -> julkaisut

5. Schjønning P., van den Akker J. J.H., Keller T., Greve M.H., Lamandé M., Simojoki A., Stettler M., Arvidsson J. & Breuning-Madsen H. 2016. 6 Soil compaction. In: Stolte J., Tesfai M., Øygarden L., Kværnø S., Keizer J., Verheijen F., Panagos P., Ballabio C. & Hessel R. (Eds). Soil threats in Europe: status, methods, drivers and effects on ecosystem services. A review report, deliverable 2.1 of the RECARE project. JRC Technical Reports. EUR 27607 EN; doi:10.2788/488054 (print); doi:10.2788/828742 (online), https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-threats-europe-status-method.... p. 69-78.

Oheislukemistona:

5. Alakukku, L. & Teräväinen, H. 2002. Maan rakenne. Tieto tuottamaan 98. Maaseutukeskusten liitto, MTT. 96 s.

6. Alakukku L., Yli-Halla M., Äijö H., Peltonen S. (toim.) 2017. Peltojen kunnostus. Tieto tuottamaan 143. Pro Agria Keskusten Liitto. 96 s.

Assessment practices and criteria

Kurssin pakollisia osia ovat osallistuminen harjoitustöihin, niistä laadittava raportti ja loppukuulustelu. Arvioidaan asteikolla 0–5. Hyvin suoritetuista kotitehtävistä voi saada lisäpisteitä. Harjoitustöistä ja kotitehtävistä tulevien lisäpisteiden vaikutus arvosanaan on enintään 20 %.

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 817832 (MAA250) Maan rakenne.