Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.4.2020 at 08:00 - 10.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen opintokokonaisuuksissa 220 Tilastotieteen aineopinnot, MAT130 Ekonometrian perusopinnot, MAT221 Tilastotieteen aineopinnot muille tieteenaloille.

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Esitietovaatimukset: MAT120 Tilastotieteen perusopinnot, MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, MAT22003 Tilastollinen päättely II

MAT220011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan lineaaristen mallien perusteoriaa uskottavuuspäättelyn kannalta. Hän osaa muun muassa lineaaristen mallien rakentamisen pääperiaatteet sekä osaa estimoida mallin parameterejä suurimman uskottavuuden menetelmän pohjalta. Opiskelija hallitsee tilastollisten hypoteesien testaamisen perusteorian yleiselle lineaariselle hypoteesille sekä osaa muodostaa luottamusjoukkoja.

Tilastotieteen ja ekonometrian opintosuuntien 2. opiskeluvuosi

IV opetusperiodi

  • Lineaaristen mallien perusteoria uskottavuuspäättelyn näkökulmasta
  • mallien rakentamisen pääperiaatteet
  • mallin määrittely, mallin parametrien estiminointi ja estimaattoreiden ominaisuudet
  • hypteesien testaaminen ja F-testin johtaminen yleiselle lineaariselle hypoteesille
  • luottamusvälien ja luottamusjoukkojen muodostaminen sekä yksisuuntainen varianssianalyysi

Arvostelu asteikolla 1-5

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Luentoja ja laskuharjoituksia