Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.11.2019 at 08:00 - 8.12.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso Tilastollinen päättely IIa on pakollinen tilastotieteen aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT220 (Tilastotieteen aineopinnot) ja pakollinen ekonometrian perustason kurssi MAT130 (Ekonometrian perusopinnot). Opintojakso on myös pakollinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT221 ja vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuudessa MAT020.

Opintojakso Tilastollinen päättely IIa kuuluu Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen aineopintoihin sekä ekonometrian perusopintoihin. Tilastollinen päättely IIa on EQF-tason 6 opintojakso.

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Todennäköisyyslaskenta
IIa (MAT22001) ja Todennäköisyyslaskenta IIb (MAT22002).
Kurssin MAT22002 (Todennäköisyyslaskenta IIb) voi suorittaa
samanaikaisesti kurssin (MAT22013) kanssa.

Opintojakson suositeltavia esitietoja on opintojakso Tilastollinen päättely I (MAT12004).

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan parametrisen tilastollisen päättelyn perusteet lähinnä uskottavuuspäättelyn kannalta. Näihin sisältyvät muun muassa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä, informaation ja tyhjentävyyden käsitteet. Opiskelija tuntee piste-estimoinnin perusperiaatteet ja tuntee suurimman uskottavuuden estimaatin asymptotiikkaa.

Opintojakso suositellaan tilastotieteen aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden syksyllä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa 2.

Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta käsittäen ainakin

  • parametrisen tilastollisen mallin käsite
  • uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
  • informaation käsitteet
  • piste-estimoinnin periaatteita: harhattomuus, tehokkuus ja tarkentuvuus
  • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka

Kurssilla on käytössä opetusmoniste. Muuta suositeltevaa materiaalia ovat luentokalvot ja harjoituksiin liittyvä materiaali

Keskeistä opintojakson suorittamisessa on opintojakson säännöllinen seuraaminen osallistumalla luennoille ja tekemällä viikoittaisia harjoituksia yhdessä ja yksin. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta. Lisäksi kurssilla on käytössä Presemo, jonka kautta harjoitustehtäviin ja käsitteisiin saa ohjausta ja vertaisohjausta.

Kurssi arvioidaan yhdellä kurssikokeella. Kurssin arvostelussa huomioidaan harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.

Opintojaksosta vastaa Petteri Piiroinen.