Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.2.2020 at 08:00 - 21.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso Tilastollinen päättely IIb on pakollinen tilastotieteen aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT220 (Tilastotieteen aineopinnot) ja pakollinen ekonometrian perustason kurssi MAT130 (Ekonometrian perusopinnot). Opintojakso on myös pakollinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT221 ja vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuudessa MAT020.

Opintojakso Tilastollinen päättely IIb kuuluu Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen aineopintoihin sekä ekonometrian perusopintoihin. Tilastollinen päättely IIb on EQF-tason 6 opintojakso.

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojaksot Todennäköisyyslaskenta IIa (MAT22001), Todennäköisyyslaskenta IIb (MAT22001) ja Tilastollinen päättely IIa (MAT22013).

Opintojakson suositeltavia esitietoja on opintojakso Tilastollinen päättely I (MAT12004).

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan parametrisen tilastollisen päättelyn perusteet lähinnä uskottavuuspäättelyn kannalta. Näihin sisältyvät muun muassa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä yhden ja useamman parametrin malleissa, informaation ja tyhjentävyyden käsitteet ja näiden yhteydet tilastollisten hypoteesien testaamisen perusteoriaan sekä luottamusjoukkojen käsitteisiin yhden ja useamman parametrin malleissa. Opiskelija tuntee piste-estimoinnin asymptotiikkaa ja tähän asymptotiikkaan liittyviä testisuureita ja luottamusjoukkoja.

Opintojakso suositellaan tilastotieteen aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden keväällä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa 3.

Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta käsittäen ainakin

  • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka
  • aineiston tiivistäminen ja tyhjentävyyden käsite
  • tilastollisten hypoteesien testaaminen
  • asymptotiikkaan perustuvat testit
  • luottamusvälit ja -joukot

Kurssilla on käytössä opetusmoniste. Suositeltava materiaalina on muu luennoilla käytävä materiaali sekä harjoituksiin liittyvä materiaali.

Keskeistä opintojakson suorittamisessa on opintojakson säännöllinen seuraaminen osallistumalla luennoille ja tekemällä viikoittaisia harjoituksia yhdessä ja yksin. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta.

Kurssi arvioidaan yhdellä kurssikokeella. Kurssin arvostelussa huomioidaan harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.

Opintojaksosta vastaa Petteri Piiroinen.