Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.9.2019 at 08:00 - 14.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 24.10.2019
12:00 - 16:00

Description

Opiskelija tuntee kriittisen ajattelun ja kirjoittamisen periaatteet sekä tieteellisen argumentoinnin perusteet. Kurssin harjoitusosassa opiskelija oppii soveltamaan näitä periaatteita johonkin julkisessa sanassa käytyyn, häntä itseään kiinnostavaan ja hänen koulutusalaansa sivuavaan “tiededebattiin”.

III periodi. Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. opiskeluvuonna (metsätieteiden opiskelijat).

Kurssin luentomateriaaleissa (ne löytyvät yliopiston verkosta Moodlesta) tarkastellaan mm. inhimillisen ajattelun luontaisia virhetaipumuksia, kriittisen ajattelun ja argumentaation perusteita, argumenttien analyysin ja arvioinnin periaatteita, tieteellisen ajattelun tai menettelytavan tunnuspiirteitä sekä kysymystä tieteen ja näennäistieteen erottamisesta. Luentomateriaalia ei käydä kokonaisuudessaan lävitse kurssin luento-osuudella. Opiskelijan on valmistauduttava kullekin luentokerralle perehtymällä luennon aihetta vastaavaan luentomateriaalien jaksoon ja tekemällä jaksoon liitetyt harjoitustehtävät. Luentoaika varataan luentomateriaalien pääkohtien kertaamiselle, opiskelijoiden kysymyksille ja kommenteille sekä harjoitustehtävien läpikäynnille. Kurssin luentomateriaali tentitään luento-osuuden loppukuulustelussa.

K26 - H0 - R0 - I26

  • Julian Baggini ja Peter S. Fosl, Ajattelun pikkujättiläinen (2013)
  • Kakkuri-Knuutila, M-L. (1999). Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vaikuttamisen taidot. (tentitään luvut 1 - 8)
  • Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinilahti (2006). Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia (Tämä sopii yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneille)
  • Lewis Vaugham (2008). The Power of Critical Thinking. 2 nd edition. (tentitään luvut 1-8)

Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet kirjatenttivaihtoehdoista kurssin sivuilta Moodlesta.

0-5. Tentti 50 %, harjoitustyö 50 %.

Kurssilla on omat sivunsa yliopiston verkossa Moodlessa. Sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta ynnä luentojen materiaalit. Kurssin luennot ja niiden kuulustelun voi korvata kirjallisuuskuulustelulla, jossa tentitään yksi edellä mainituista teoksista. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Timo Tuomivaara

Korvaa opintojaksot 837005 (Y125) Tieteellinen ajattelu 2 op TAI 585042 Tieteenfilosofia 2 op.