Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.12.2019 at 08:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 23.1.2020
12:00 - 16:00

Description

Ensisijaisesti metsätieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia investointien piirteitä ja osaa laskea yksinkertaisia investointi-, kannattavuus- ja arvonmäärityslaskelmia. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin metsäteollisuuden tuote- ja raakapuumarkkinoiden välisiä arvoketjuja, vaihteluiden taustaa ja niitä välittäviä mekanismeja sekä teollisuuden tuote- ja raaka-ainemarkkinoiden strategisia vaihtoehtoja.

1-2 periodi, 1. vuosi.

Ekosysteemipalvelut, investoinnit, metsänkasvatuksen talous, metsätalouden kannattavuus ja metsän arvon määritys, metsäpolitiikka, metsäalan organisaatiot, arvoketjut ja vaihdanta metsäsektorilla, markkinoiden toimintaympäristö ja strateginen suunnittelu.

Harjoitustehtävät ja tentti.

Kuuluvainen, J. ja Valsta, L. 2009. Metsäekonomian perusteet. Gaudeamus

Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013

0-5

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Mika Rekola

Korvaa opintojakson 837067 (MEM100) Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet 5 op.