Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.4.2020 at 08:00 - 18.6.2020 at 23:59

Description

Metsätieteiden kandidaatin tutkinnon suorittajat

ME-001 ja ME-011A, B ja C

Suositellaan opintojaksoja ME-201 Metsämaiden ominaisuudet, prosessit ja kasvupaikkaluokittelu ME-202 Metsäkasvien lajintuntemus ja ME-209 Metsäekologia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa erityisesti kasvupaikkaluokittelun kannalta oleellisen kasvilajiston
 • tuntee lajien kasvupaikkavaatimukset ja indikaatioarvon kasvupaikkaluokittelussa
 • osaa luokitella kivennäis- ja turvemaiden kasvupaikkoja ja ymmärtää luokittelujen perusteet
 • tuntee metsien ja soiden luontaisen kehityksen ja rakenteen peruspiirteet
 • tunnistaa keskeiset metsätuhot ja niiden aiheuttajat
 • ymmärtää puuston rakenteen, toiminnan ja tuotoksen perusperiaatteet
 • osaa määritellä metsänhoidon ekologiset, taloudelliset ja teknologiset perusteet metsätaloudessa
 • osaa määritellä metsänuudistamisen ja metsien kasvatuksen menetelmät kivennäis- ja turvemailla
 • osaa selittää menetelmien sopivuutta tarkoituksiinsa
 • tuntee metsänhoidon monimuotoisuus- ja ympäristövaikutuksia
 • tuntee metsänhoitoa koskevan lainsäädännön pääkohdat.

1. lukuvuosi, kesä

Keväällä Viikissä: Metsäkasvien peruslajintuntemus.

Kesällä Hyytiälässä: Ekosysteemien rakenne ja toiminta, kivennäis- ja turvemaiden kasvupaikat ja niiden kasvilajisto, maannokset, turvelajit, soiden ekohydrologia ja ravinteisuus, soiden metsätaloudellinen käyttö, luonnonmetsien rakenne ja dynamiikka, yleisimmät metsätuhot ja –tuholaiset, puuston rakenteen, toiminnan ja tuotoksen vuorovaikutukset.

Metsän uudistaminen: Uudistamispäätös, uudistamismenetelmät, uudistamisen varmistaminen, varhais- ja taimikonhoito

Metsikön kehitysdynamiikka, metsikkörakenteet ja metsikön kasvatus: Erilaiset kasvatushakkuut kivennäis- ja turvemailla, uudet metsänhoidon hakkuutavat; pienaukkohakkuut, eri-ikäismetsätalous

Työskentelytavat:

 • Luennot, maastodemonstraatiot
 • Ryhmätyöt ja posterit
 • Metsän viljely-/istutustyö
 • Retkeilyt

Opintojakso on kolmen ja puolen viikon kenttäkurssi Hyytiälän metsäasemalla ja sen ympäristössä. Lisäksi kurssiin kuuluu (Hyytiälään pääsyn ennakkovaatimuksena) keväällä III ja IV periodissa suoritettava metsäkasvien peruslajintunnistustentti (n. 120 lajia; vaihtoehtoisesti opintojakso ME202). Tentti suoritetaan nettitenttinä Viikissä (opettaja Johanna Kolehmainen). Lyhyitä alustuksia lukuun ottamatta opiskelu tapahtuu maastossa. Kontaktiopetusta 80 h, ryhmätöitä 50 h, itsenäistä opiskelua 30 h.

Suositeltava kirjallisuus:

 • Hotanen ym. 2008. Metsätyypit-opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. 192 s.
 • Laine, J. ym 2012. Suotyypit ja turvekankaat. Metsäkustannus, 160 s.
 • Uotila ym. 2015. Metsätuhot. Metsäkustannus, 206 s.
 • Kuuluvainen ym. 2004. Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita, 381 s.
 • Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja. http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/metsanhoidon-suositukset-verkkojul...
 • Valkonen, S., Sirén, M. & Piri, T. 2010. Poiminta- ja pienaukkohakkuut - vaihtoehtoja avohakkuulle. Metsäkustannus Oy, Helsinki. 124 s. ISBN 978-952-5694-54-3
 • Äijälä, O., Kuusinen, M. ja Koistinen, A. (Toim.). 2010. Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

Metsäkasvien peruslajintuntemustentti Viikissä. Loppukuulustelu Hyytiälässä, jossa mm- tunnistetaan kasvupaikkoja, kasveja ja tuhoja/tuholaisia ja arvioidaan metsänhoitokysymyksiä. Arvioidaan asteikolla 0–5. Hyväksymisraja 50% maksimipisteistä.

Ennakkovaatimukset kurssille: ME-001 ja ME-011A,B ja C. Kurssiin kuuluu (Hyytiälään pääsyn ennakkovaatimuksena) keväällä III ja IV periodissa suoritettava metsäkasvien peruslajintunnistustentti (n. 120 lajia; vaihtoehtoisesti opintojakso ME202). Tentti suoritetaan nettitenttinä Viikissä (opettaja Johanna Kolehmainen).

Huom! Kurssin aikatauluun saattaa tulla vielä muutoksia.

Yliopistonlehtori Kari Minkkinen, Professori Pasi Puttonen

Osa Metsätieteiden kenttäkurssia ME-013.

Korvaa opintojakson 837049A Metsätieteiden kenttäkurssi / Metsänhoito (FOR110A) 2 op.