Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

  • Opiskelija tuntee Suomen metsämaiden kallioperän ja maaperän ja soiden muodostumisprosessit ja ymmärtää niiden merkityksen kasvupaikkojen ominaisuuksille.
  • Opiskelija tuntee maaperän fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet sekä prosessit.
  • Opiskelija osaa luokitella ja tunnistaa kangasmaiden ja soiden kasvupaikat kasvupaikkatekijöiden ja kasvillisuuden mukaan.

Periodit 3-4, suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna.

Kallioperä ja kivilajit, maaperän muodostumisprosessit, maalajit, suomuodostumat ja turvekerrostumat, maaperän ominaisuudet ja biogeokemialliset prosessit, maaperä elinympäristönä, kasvupaikkatekijät ja niiden alueellinen vaihtelu, kasvupaikka- ja metsätyyppijärjestelmät, kasvupaikkojen luokittelu kangasmailla ja luonnontilaisilla sekä ojitetuilla soilla.

Luennot 42 h, ryhmätyöt 20 h, harjoitukset 20 h, omatoiminen opiskelu 50 h. Kaksi välikuulustelua luentoaikana.

Pakollinen kirjallisuus:

Mälkönen, E. (toim.). 2003. Metsämaa ja sen hoito. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti. 220 s. (soveltuvin osin).

Päivänen, J. 2007. Suot ja suometsät - järkevän käytön perusteet. Metsäkustannus, 368 s. (soveltuvin osin).

Laine, J. ym 2012. Suotyypit ja turvekankaat. Metsäkustannus, 160 s .

Hotanen ym. 2008. Metsätyypit-opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. 192 s.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu kuulusteluihin (86%), ja ryhmä- sekä yksilötehtäviin (14 %).

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Kari Minkkinen ja professori Heljä-Sisko Helmisaari.

Luennoilla opetettuja asioita harjoitellaan maastossa MEK110 -kurssilla.

Korvaa opintojakson 83637 (MEK105) Metsämaiden ominaisuudet, prosessit ja kasvupaikkaluokittelu, 5 op.