Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 08:00 - 2.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
12:00 - 16:00

Description

Pääasiallisesti metsätieteiden kandidaatintutkinnon opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on pohjatiedot metsätieteiden perusopinnoissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä metsänuudistamisen ekologiset, taloudelliset ja teknologiset perusteet kivennäis- ja turvemailla
 • osaa selittää siemenhuollon, taimituotannon, maanmuokkauksen, luontaisen uudistamisen ja viljellen tehdyn uudistamisen menetelmät kivennäis- ja turvemailla
 • pystyy arvioimaan metsänuudistamismenetelmien sopivuutta erilaisiin uudistamistilanteisiin ja vertailemaan menetelmien ominaisuuksia ja käyttökelpoisuutta
 • tuntee metsänuudistamisen ympäristövaikutukset
 • tuntee metsänuudistamista koskevan lainsäädännön.

III periodi, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Metsäpuiden genetiikan perusteet ja metsänjalostus, metsäpuiden lisääntymisbiologia, siemenhuolto ja siemenviljelmät, uudistamismenetelmän valinnan perusteet, maanpinnan valmistamismenetelmät eri kasvupaikoilla, luontainen uudistaminen, taimituotanto, metsänviljely, metsänuudistamisen teknologia, metsänuudistamisen laadunvarmistus ja kustannustehokkuus, sekä lainsäädäntö kunkin aihepiirin yhteydessä.

Metsänuudistamisen kehittämiskysymykset ja metsänuudistamiseen liittyvä lainsäädäntö tulevat esille läpäisyperiaatteella.

Arvosana perustuu tenttiin (70 %), yksilö- ja ryhmätehtäviin (30 %).

Luentoja 20 h

Harjoitustyöt; harjoitustöiden valmistaminen, esittäminen ja opponointi 40 h

Omatoiminen opiskelu 70 h

 • Luennot ja niiden oheismateriaali sekä harjoitustöiden materiaali.
 • Harjoitustöissä käytettävät tieteelliset artikkelit.
 • Kirjallisuus:
 • Haapanen, M. & Mikola, J. 2008. Metsänjalostus 2050 - Pitkän aikavälin metsänjalostusohjelma. Metlan työraportteja 71. 50 s. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp071.htm
 • Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen. Metla ja Metsäkustannus. 150 s. ISBN 978-952-5694-9
 • Niemistö, P., Viherä-Aarnio, A., Velling, P., Heräjärvi, H. ja Verkasalo, E. (Toim.). 2008. Koivun kasvatus ja käyttö. Metla ja Metsäkustannus. Luvut; 3.4 Lisääntymisbiologia (s. 30-35), 4. Siemen-ja taimihuolto (s. 55-72), 5. Koivun uudistaminen (s. 73-95).
 • Nygren, M. 2011. Metsänkylvöopas. Kylvön biologiaa ja tekniikkaa. Metsäntutkimuslaitos, 85 s. ISBN 978-951-40-2328-6

Arvosana perustuu tenttiin (70 %), yksilö- ja ryhmätehtäviin (30 %).

Arvioidaan asteikolla 0–5. Hyväksymisen alaraja 50 % maksimipisteistä.

Tentin arviointikriteerit

0 – hylätty: Vastaus hyvin niukka. Esille tuodut asiat epäolennaisia tai tenttikysymyksen ulkopuolelta. Vastattu yleistiedon perusteella.

1 – Opiskelija tunnistaa, toistaa, muistaa: Joitakin harvoja asian kannalta olennaisia asioita käsitelty. Oma ajattelu ei tule esille.

2 – Opiskelija ymmärtää: Esitetty teeman/kysymyksen kannalta olennaisia asioita. Sisältö kuitenkin niukka.

3 – Opiskelija osaa soveltaa: Useita olennaisia asioita esitetty ja havainnollistettu esimerkein. Oma ajattelu näkyy esimerkeissä, eri näkökulmina.

4 – Opiskelija analysoi ja yhdistelee: Tuotu esille olennaisia asioita ja vastauksesta on luotu oman ajattelun kautta jäsentynyt kokonaisuus. Eri näkökulmien tarkempaa kytkentää, uusia näkökulmia tai kokonaisuuksia.

5 – Opiskelija yhdistelee ja arvioi: Opiskelijalla on edellisen lisäksi tiedon ja eri näkökulmien syvällistä pohdintaa, vertailua tai arviointia.

Professori Pasi Puttonen

Opintojaksoa ei voi korvata muilla aiemmin suoritetuilla opinnoilla.

Korvaa aiemman tutkintorakenteen mukaisen opintojakson 830162 (ME140) Metsän uudistaminen 5 op.