Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.5.2020 at 08:00 - 25.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

ME-209

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä metsikön kasvatuksen ekologiset, taloudelliset ja teknologiset perusteet sekä kuvata erilaisten metsiköiden kehitysdynamiikan.
  • osaa selittää miten kasvatustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa metsikön kehitykseen, kasvuun, tuotokseen sekä tuotoksen laatuun metsikön eri kehitysvaiheissa.
  • osaa soveltaa ja arvioida metsänkasvatusmenetelmiä erilaisia metsänkäytön tavoitteita varten.
  • osaa määritellä metsikködynamiikan ja kasvatuksen tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Toinen opiskeluvuosi, IV periodi.

Metsänkasvatuksen erilaiset tavoitteet, puuston kehitys ja kilpailu, kasvatushakkuut, sekametsiköt ja niiden kasvatus, erirakenteisen metsikön kasvatus, turvemaiden puustot ja niiden kasvu, tuotos sekä metsänkasvatuksen kannattavuuden arviointi, metsänlannoitus, energiapuun tuottaminen kasvatusketjuissa, puun laatuun vaikuttaminen kasvatuksen aikana sekä metsien käsittely virkistyskäytön ja maisemanhoidon tilanteissa. Aihepiirien tärkeimmät tutkimusmenetelmät kivennäis- ja turvemaiden metsiköissä. Harjoitustyöt metsiköiden kasvatussimulaattorilla.

Kontaktiopetus 28 h, Harjoitustyö 15 h, Ryhmätyöskentely 20 h, itsenäinen työskentely 70 h

  • Luennot ja niiden oheismateriaali
  • Huuskonen, S., Hynynen, J. & Valkonen, S. (toim.) 2014. Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus. Metsäkustannus Oy, Porvoo. 205 s. ISBN 978-952-6612-39-3
  • Päivänen, J. 2007. Suot ja suometsät - järkevän käytön perusteet. Metsäkustannus Oy, Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna. 368 s. Luku 8. Suometsät (ss.193-292). ISBN978-952-5694-02-4.
  • Valkonen, S., Sirén, M. & Piri, T. 2010. Poiminta- ja pienaukkohakkuut - vaihtoehtoja avohakkuulle. Metsäkustannus Oy, Helsinki. 124 s. ISBN 978-952-5694-54-3

Arviointiasteikko 0-5, tentti 70%, harjoitustyö 30%

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Annikki Mäkelä

ME-209, hyötyä jos suorittanut ME-211.

Korvaa opintojakson 830163 (ME141) Metsikködynamiikka ja metsikön kasvatus, 5 op.