Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 19.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Ennen kurssia suositellaan suoritettavaksi ME-013 (Metsätieteiden kenttäkurssi) ja ME-011 (Metsien ekologian ja käytön perusteet).

Opintojaksolla käsitellään keskeisiä metsän hyönteistuholaisia ja muita selkärangattomia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa keskeiset metsätuholaiset ja niiden aiheuttamat tuhot sekä saavuttaa perustiedot tuholaisten aiheuttamien ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.

2. vuosi, I periodi.

Kurssilla perehdytään maamme tärkeimpiin metsätuholaisiin, niiden tunnistamiseen, runsaudenvaihteluun, merkitykseen ja torjuntaan sekä hyödyllisiin ja yleisiin metsähyönteisiin. Lisäksi käsitellään metsätuhojen syntymisen syitä ja seuraustuhoja sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Kurssi perustuu luentoihin, miniseminaariin ja kirjallisuuteen (50 %) sekä lajintuntemusdemonstraatioihin ja itsenäinen opintokokoelmatyöskentelyyn (50 %).

Oppimateriaalina suositellaan käytettäväksi soveltuvin osin:

  • Heliövaara, K. & Mannerkoski, I. 1987. Metsähyönteiset, lajintuntemus. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitoksen julkaisuja 12. Yliopistopaino, 90 s.
  • Uotila, A., Kasanen, R. & Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot. Metsälehti Kustannus. 206 s.
  • Nuorteva, M. 1982. Metsätuholaiset. Kirjayhtymä, 91 s.
  • Nuorteva, M. 1986. Ytimennävertäjät mäntyjen tuholaisina. Maatalous- ja metsäeläintieteen laitoksen julkaisuja 2.Yliopistopaino, 3. painos, 23 s.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu luentotenttiin, seminaariesityksen laatimiseen ja miniseminaariin osallistumiseen (50 %) sekä suoritettuun lajintuntemustenttiin (50 %).

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Korvaa opintojakson 83202 (MER111) Metsäeläintieteen perusteet 5 op.