Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Metsien ekologian ja käytön opiskelijat.

ME-218 Metsäeläintieteen perusteet.

Opiskelija saa katsauksen yleisimmistä metsäentomologisista tutkimusmenetelmistä ja näkee niiden toteuttamisen käytännössä esimerkkien ja harjoitusten avulla. Opiskelijaa ohjataan itsenäiseen työskentelyyn erilaisten harjoitustöiden avulla. Kurssi painottuu kesällä tehtävään suurempaan projektityöhön, jonka jokainen opiskelija tekee ohjauksen tuella omatoimisesti. Opiskelija laatii raportin saamiensa tulosten pohjalta ja esittelee projektinsa muulle ryhmälle syksyllä järjestettävässä seminaarissa.

Opiskelija osaa nimetä yleisimmät metsähyönteisten pyydystämis- ja seurantamenetelmät sekä soveltaa niitä hyönteispopulaatioiden ja puustovaurioiden seurannan suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija hallitsee metsähyönteistieteellisen koejärjestelyn perusteet käytännössä. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa keskeisimmät metsissä elävät selkärangattomat (lajintuntemus II).

Periodi IV-periodi I, 2-3 lukuvuosi/ Järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina.

Opintojaksolla käsitellään keskeisiä metsäentomologisia tutkimusmenetelmiä teoriassa ja käytännössä. Metsäentomologisia menetelmiä ovat mm. hyönteisten pyydystäminen, populaation ja sen aiheuttamien vaurioiden seuranta, tuhohyönteisten torjunta ja hallinta sekä hyönteisaineistojen käsittely ja määrittäminen. Lajintuntemus II.

Keväällä IV periodilla on luentoja ja harjoitustöitä. Omatoiminen suurempi projektityö toteutetaan kesän aikana. Syksyllä I periodissa projektityö käydään läpi kirjallisesti ja suullisesti. Kurssi sisältää luentoja, harjoitustöitä, maastoretkeilyn ja käytännön sovelluksia.

Kontaktiopetusta 16 h, harjoituksia ja retkeilyjä 34 h sekä omatoimista työskentelyä ja opiskelua 90 h.

Pakolliset:

  • Luentomateriaali ja jaettavat tieteelliset artikkelit.
  • Wainhouse, D. 2005. Ecological methods in forest pest management. Oxford University Press, 228 s.

Suositeltavat:

  • Saalas, U. 1949. Suomen metsähyönteiset. WSOY, 719 s. Pääpiirteissään.
  • Leather, S. (Ed.) 2005. Insect sampling in forest ecosystems. Blackwell Science, Oxford, 303 s. Pääpiirteissään.
  • Metsänsuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja torjuntaa käsittelevää kirjallisuutta osoituksen mukaan.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy loppukuulustelun (50 %), projektityön (50 %) ja lajintuntemuskuulustelun (1 op, pakollinen metsäeläintieteeseen suuntautuville opiskelijoille. Muille vapaaehtoinen, jolloin kurssi 5 op) perusteella.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Dosentti Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa

Korvaa opintojakson 83204 (MER116) Metsäentomologiset menetelmät, 5 op.