Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Metsien ekologian ja käytön perusteet (ME-011A,B,C), metsätieteiden kenttäkurssi (ME-013A,B,C,D).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee puuraaka-aineen mittauksen keskeiset käsitteet ja organisoinnin sekä puuraaka-aineen mittauksen teoreettiset perusteet, tuntee aines- ja energiapuun mittausmenetelmät ja osaa soveltaa menetelmiä erilaisissa mittaustilanteissa.

Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Opintojakso käsittelee puuraaka-aineen määrän ja laadun mittausta, mittauksen teoreettisia perusteita, mittauskäytäntöjä, mittausorganisaatioita ja -säädöksiä sekä mittausmenetelmiä. Opintojaksoon kuuluu harjoitustyö.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot), harjoitustyö, kirjallinen kuulustelu. 20 h luentoja, 30 h harjoitustyön tekoa, 85 h muuta omatoimista opiskelua.

  • Sipi, M. 2009. Puuraaka-aineen mittaus: Mittausmenetelmät ja niiden perusteet. Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitoksen julkaisuja 44. 152 s.
  • muu luennoilla osoitettava materiaali

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana muodostuu kirjallisen kuulustelun (60 %) ja harjoitustyön (40 %) yhteistuloksesta.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Prof. Marketta Sipi

Korvaa opintojakson 83935 (PTEK113) Puuraaka-aineen mittaus 5 op.