Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 08:00 - 11.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 21.11.2019
12:00 - 16:00

Description

Metsien ekologian ja käytön perusteet (ME-011A,B,C), metsätieteiden kenttäkurssi (ME-013A,B,C,D) tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tärkeimmät puun kemiallisen jalostuksen prosessit ja tuotteet.

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. lukuvuonna.

Puumassan valmistus ja ominaisuudet, paperin valmistus, rakenne ja ominaisuudet, biopolttoaineet, muut kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet, metsäteollisuuden ympäristövaikutukset.

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot), harjoitustyö, kirjallinen kuulustelu. 22 h luentoja, 40 h harjoitustyön tekoa, 73 h muuta omatoimista opiskelua.

  • Häggblom-Ahnger, U. & Komulainen, P. 2000. Paperin ja kartongin valmistus. Opetushallitus. Hakapaino Oy. Helsinki. 280 s. (soveltuvin osin)
  • Seppälä, M.J. (toim.). 1999. Paperimassan valmistus. Opetushallitus. Hakapaino Oy. Helsinki. 201 s.
  • Muu luennoilla osoitettava materiaali

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana muodostuu kirjallisen kuulustelun (50 %) ja harjoitustyön (50 %) yhteistuloksesta.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Yliopistonlehtori Juha Rikala, opetuksesta vastaa Susanna Ahola.

Korvaa opintojakson 83936 (PTEK124) Puun kemiallinen jalostus ja tuotteet, 5 op.