Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suorittaminen vaatii välttämättä perustason taitoja ja tietoja matematiikassa. Riittävänä lähtökohtana voidaan pitää lukion lyhyen matematiikan oppimäärän suorittamista tai sitä vastaavia opintoja (esim. ME-003, Matematiikka I).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee operaatiotutkimuksen (OR) keskeiset käsitteet ja tärkeimmät ratkaisumenetelmät sekä hallitsee niiden käytön. Opiskelija osaa muotoilla käytännön päätösongelmia matemaattiseen muotoon. Hän osaa valita oikean ratkaisumenetelmän kulloiseenkin päätösongelmaan, osaa soveltaa valitsemaansa ratkaisutekniikkaa ja osaa tulkita saamansa ratkaisun. Hän osaa analysoida ja laskea päätöstilanteen muutosten vaikutukset alkuperäisen ratkaisun lopputuloksiin. Opiskelijalla on kurssin jälkeen perusvalmiudet ratkaista operaatioanalyyttisiä tehtäviä tietokoneella.

Periodi III. Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuotena.

Päätöksenteko, ongelman muotoilu matemaattiseksi päätösmalliksi, lineaarinen ohjelmointi, herkkyysanalyysi, duaalitehtävä, kokonais- ja sekalukuoptimointi, verkkomallit, projektinsuunnittelu, peliteoria.

Osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot 24 h, ohjatut laskuharjoitukset atk-luokassa 12 h), laskuharjoitusten (6 kpl) aktiivinen tekeminen itsenäisesti (50 h), osallistuminen kirjalliseen loppukuulusteluun (4 h) sekä omatoiminen opiskelu (45 h).

Kurssin loppuarvosana määräytyy painotettuna keskiarvona laskuharjoituspisteiden painon ollessa 40 % ja kirjallisen loppukuulustelun pisteiden 60 %.

Kurssin Moodle-alueella julkaistava oppimateriaali koostuu luentokalvoista ja laskuharjoitusten tehtävänannoista sekä niiden malliratkaisuista.
Suositeltava kurssikirja: Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T. 2008. An Introduction to Management Science – Quantitative Approaches to Decision Making. Cengage Learning Emea. 896 s. ISBN: 9781844805952. Tai uudempi painos.

Kurssin arvosana (0–5) määräytyy kirjallisen loppukuulustelun (60 %) ja laskuharjoitusten (40 %) perusteella. Hyväksytyn suorituksen (arvosana 1) alarajana 50 % kirjallisen loppukuulustelun ja laskuharjoitusten kokonaispistemäärästä.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Veli-Pekka Kivinen

Esitietovaatimus opintojaksolle FOR-263 Operations Research in Forest Resource Management.

Korvaa opintojakson 83495 (Y115) Operaatiotutkimuksen perusteet, 5 op.