Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2019 at 08:00 - 30.6.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Description

Perustutkinto-opiskelijat

Ennen anestesiologian opintojaksoa tulee kanylointiopetus olla suoritettuna (L3s). Ennen käytännön anestesiologian harjoittelua tulee olla suoritettuna ANEI+II (elvytys) opetukset (L4s).

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija * oppii elvytykseen liittyvän teoriatiedon ja käytännön suorituksen, hengitystien turvaamisen ja hengityksen avustamisen periaatteet * opiskelija tunnistaa akuutin hengitysvajauspotilaan ja osaa aloittaa hoidon * opiskelija osaa kanyloida laskimon ja hallitsee tavallisimpien suonensisäisesti annosteltavien lääkkeiden käytön. * opiskelija tietää tavallisimmat anestesiamenetelmät ja niihin liittyvät riskit, * opiskelija osaa nestehoidon fysiologisen ja lääketieteellisen taustan sekä käytännön toteutuksen * opiskelija osaa akuutin ja kroonisen kivun mekanismit ja hoitomahdollisuudet * opiskelija osaa tunnistaa vakavasti sairaan potilaan ja tietää tehohoitolääketieteen mahdollisuudet sairauksien hoidossa Ydinainesanalyysi https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997355

L4s – L6s

ANEI+II (elvytys): L4s sijoittuvan jakson aikana kerrataan elvytyksen teoria ja opitaan sen käytännön suoritus. Opiskelijan on osattava todeta elottomuus sekä suorittaa painanta- ja puhalluselvytys, defibrilloida sekä aloittaa tehoelvytys. Esimerkkitapausten avulla harjoitellaan myös ryhmässä toimimista ja johtajuutta. Opetus päättyy kolmen hengen ryhmissä toteutettavaan elvytyskuulusteluun, joka voidaan suorittaa kurssin L4k jälkeen. Anestesiologia: L4k anestesian käytännön jaksossa tutustutaan anestesiologisiin käsitteisiin, anestesiologiseen verenkierto- ja hengitysfysiologiaan, anestesia-aineiden ja -menetelmien vaikutuksiin sekä käyttöalueisiin ja komplikaatioiden hoitoon. Kurssin tietoja on mahdollista syventää yksikön tarjoamilla valinnaisilla kursseilla. Kivun hoito: Opiskelija saa riittävät teoreettiset ja käytännön tiedot, jotta hän pystyy hoitamaan tavallisia akuutteja ja kroonisia kiputiloja sekä kivunhoitomenetelmien sivuvaikutuksia. Käytännön harjoittelu tapahtuu anestesiaviikon aikana. L6s järjestetään kroonisen kivun teemapäivä yhdessä neurologian ja fysiatrian kanssa. Nestehoito: Jaksossa tutustutaan nestehoidon ja parenteraalisen ravitsemuksen periaatteisiin ja yksinkertaisen nestehoidon käytännön toteutukseen. Oppijakson päätyttyä oppilaan on osattava pistää perifeerinen laskimokanyyli sekä suunnitella potilaan nesteohjelma yksinkertaisissa tilanteissa. Oppilaan on tiedettävä suolistosairauksien ja eräiden muiden sairauksien vaikutukset elektrolyytti- ja nestetasapainoon.

Yksikön tuottama oma oppimateriaali Moodlessa.

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vahtera, Vakkala. Kustannus Oy Duodecim, uusin painos, luvut 2, 3, 7, 8, 9 ja 10. Käypä hoito -suositus: Elvytys. Duodecim, 2016 Käypä hoito-suostus: Hengitysvajaus (äkillinen) Duodecim, 2014.

L4k kurssin päätteeksi pidetään kuulustelu. Elvytystentin voi suorittaa kurssin L4k jälkeen eli käytännössä kurssien L5 ja L6 aikana. Tutkintovaatimukset: Luennot, ryhmäopetus, käytännön harjoittelu ja loppukuulustelu.

0-5. Tentin hyväksymisraja on 50 % pisteistä. Elvytystentin vaatimukset löytyvät WebOodista koodilla 30126, Elvytystentti

Vastuuhenkilö: kliininen opettaja Minna Ilmakunnas, minna.ilmakunnas@hus.fi

Opintoasiainkoordinaattori Tarja Vartiainen, p. 050 4287280, ext-tarja.vartiainen@hus.fi

Opetuskieli suomi, ryhmäopetuksissa myös ruotsi

Ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen, suoritusmerkinnän ja HUS potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien saamisen sekä tunnusten voimassaolon edellytys. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Tuntimäärät: Luennot 8 t Ryhmäopetus 8 t Käytännön harjoittelu 33,5 t Omatoim.opisk. 33 t Yhteensä: 82,5 t

Sisätautien kurssi, ortopedian ja traumatologian kurssi, yleislääketiede, anestesiologia ja tehohoito.

MED-311 opintojakso korvaa kokonaisuudessaan 30007 Anestesiologia ja tehohoito opintojakson 1.8.2017 alkaen.