Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.5.2019 at 08:00 - 1.6.2019 at 23:59

Description

L3s-L4k

Prekliiniset opinnot; L1-L2 opintovuosien opintojaksot sekä L3 kirurgian ja sisätautien johdantokurssin (375018) pakolliset opetukset pitää olla suoritettu hyväksytysti. Kirurgian ja sisätautien johdantokurssin jaksokuulustelu tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen omien potilaiden tutkimista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

Todeta ja hoitaa rintakehän alueen elinten ja verisuoniston sairaudet. Osaa opastaa potilasta rintakehän alueen ja verisuonten sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Verisuonikirurgiassa tavoitteena on se, että opiskelija tunnistaa tärkeimmät valtimo-, ja laskimo-ongelmat, niiden diagnostiikkaa ja hoidon pääperiaatteet sekä hallitsee perifeerisen valtimotaudin konservatiisinen hoidon ja diabeetttisen jalan erityispiirteet.

Katso myös ydinainesanalyysi Moodle: Lääketietteellisen tiedekunnan opetuksen tavoitteet ja ydinaines: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22062

L3s-L4k

Opintojaksoon on integroitu kardiologiaa, keuhkosairauksia, kliinistä fysiologiaa ja sydän-, thorax-, ja verisuonikirurgiaa sekä radiologiaa, kliinistä kemiaa, kliinistä farmakologiaa, infektiotauteja ja patologiaa. Opintojaksolla perehdytään tavallisimpien vastaanotolle ja päivystykseen tulevien potilaiden rintakipua ja hengenahdistusta aiheuttaviin sairauksiin, niiden tutkimiseen ja hoitoon.

Keskeisimmät aihealueet:

Kardiovaskulaarisairauksien osalta

 • sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti
 • sydämen vajaatoiminta
 • sydämen läppäviat
 • rytmihäiriöt
 • verenpainetauti
 • sydänlihassairaudet ja tulehdukselliset sydänsairaudet
 • keuhkoveritulppa
 • sydänpussin sairaudet
 • hyperlipidemia

Keuhkosairauksien alalta

 • astma ja hengitystieallergiat
 • keuhkoahtaumatauti
 • keuhkoinfektiot
 • keuhkojen alueen maligniteetit
 • keuhkoparenkyymisairauksien keskeisiä asioita
 • mm. pleuraneste, veriystä, yskä
 • uniapnea
 • tupakkariippuvuus
 • hajautettu keuhkosairauksin käytännön harjoitteluviikko

Sydänkirurgian osalta

 • Sepelvaltimotauti kirurginen hoito
 • Läppäsairauksien kirurginen hoito sis. endokardiitti
 • Rinta-aortan sairaudet ja niiden hoito
 • Sydänpussin sairauksien kirurginen hoito
 • Keuhkoveritulpan kirurginen hoito
 • Sydänkirurgisen potilaan komplikaatioiden tunnistus ja hoito perusterveydenhuollossa
 • Sydän- ja keuhkonsiirrot
 • Sydämen ja keuhkojen mekaaninen tukihoito

Yleisthorax- ja ruokatorvikirurgia

 • Ilmarinnan etiologia, diagnostiikka ja ensihoito
 • Empyeeman diagnostiikka ja hoidon periaatteet
 • Keuhkosyövän kirurgisen hoidon periaatteet
 • Rintakehän alueen vammat, diagnostiikka ja ensihoito
 • Thoracic Outlet Syndrooma (TOS): diagnostiikka
 • Ruokatorven sairauksien (syöpä, repeämä, akalasia, divertikkelit, palleatyrä), diagnostiikka ja hoidon periaatteet
 • Tymooma: diagnostiikka ja hoidon perusteet, ml. Myasthenia
 • Rintakehän muovaus (pectus) hoitoperiaatteet

Verisuonikirurgia

 • alaraajojen tukkivan valtimotaudin diagnosointi ja konservatiivinen hoito
 • katkokävelyn ja kriittisen iskemian kajoava hoito ja sen indikaatiot
 • akuutti alaraajaiskemia
 • diabeettisen jalan erityispiirteet ja verenkierron tutkiminen
 • kaulavaltimoahtauma
 • vatsa-aortan sairaudet ja niiden hoito
 • syvien laskimoiden ongelmat
 • pintalaskimovajaatoiminnan tutkiminen ja hoito
 • aortan sairaudet

Kliininen fysiologia

 • kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimusmenetelmien perusteet keskittyen erityisesti rintakipu- ja hengenahdistuspotilaan tutkimuksiin
 • kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimusten käyttö diagnostiikassa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa rintakipu- ja hengenahdistuspotilaalla
 • hengenahdistuksen, hypoksemian ja fyysisen suorituskyvyn rajoittumisen mekanismit
 • oppia kliinisen rasituskokeen suorittamisen periaatteet
 • tietää eri rasituskoemuodot ja niiden käyttöindikaatiot ja oppia valitsemaan rasituskoemuoto oikein
 • EKG-rekisteröintien eri muodot ja niiden käyttöindikaatiot
 • oppia tunnistamaan hyvin onnistunut spirometriatulos, tulkitsemaan oikein mahdollisen toimintahäiriön laatu ja vaikeusaste
 • oppia diffuusiokapasiteettitutkimuksen periaatteet ja indikaatiot, astman diagnostiikkaan liittyvien kliinisen fysiologian alan tutkimuksen periaatteet ja oikea valinta

Radiologia

 • Oppia eri kuvantamismenetelmien (röntgen, ultraääni, tietokonetomografia, magneettikuvaus, isotooppikuvaus) ja tehosteaineiden käytön indikaatiot, kontraindikaatiot ja potilasturvallisuusnäkökohdat rintakipuisen tai hengenahdistuspotilaan oireiden selvittelyssä
 • Oppia analysoimaan ja tulkitsemaan tavallisia lääkärin työssään tarvitsemiaan thorax–rtg-kuvia ja arvioimaan, milloin tarvitaan radiologin lausunto, milloin muita kuvantamistutkimuksia jatkoselvittelynä.
 • Oppia valitsemaan oikeat radiologiset tutkimukset tavallisimmissa kliinisissä ongelmatilanteissa päivystysaikana.
 • Radiologian L3-4-kurssin MED-319 integroidut opinnot Moodlessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=27464

Opintojakso sisältää sekä oppialueen sairauksien lääkkeellisen että kirurgisen hoidon indikaatioiden ja toteutuksen läpikäymisen. Jaksoon sisältyy kliiniseen fysiologiaan, radiologiaan ja laboratoriodiagnostisiin tutkimuksiin sekä patologiaan perehtyminen aiheen mukaisesti.

Oppikirjoista, joista viimeisin painos (lisätietoa sivuista ja luvuista Moodlessa):

 • Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, toim. Andreoli, Benjamin, Griggs.
 • Akuuttihoito-opas, toim. Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli, Vaula. Kustannus oy Duodecim
 • Allergia, toim. Haahtela, Hannuksela, Mäkelä, Terho, Kustannus Oy Duodecim
 • Basic Pathology. Cotran, Robbins, Kumar, W.B. Saunders Company
 • EKG, toim. Heikkilä, Mäkijärvi, Kustannus Oy Duodecim
 • EKG-tulkinnan työkirja, toim. Mäkijärvi, Parikka, Raatikainen, Heikkilä. Kustannus Oy Duodecim
 • Intermedicin. Dahlström, Kechagias, Stenke, Liber AB, Stockholm
 • Kardiologia, toim. Airaksinen, Aalto-Setälä, Hartikainen, Huikuri, Laine, Lommi, Raatikainen, Saraste. Kustannus Oy Duodecim
 • Keuhkosairaudet, diagnostiikka ja hoito toim. Kaarteenaho, Brander, Halme, Kinnula, Kustannus Oy Duodecim 2013
 • Kirurgia, toim. Leppäniemi, Kuokkanen, Salminen. Kustannus Oy Duodecim
 • Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen perusteet, toim. Sovijärvi, Hartiala, Knuuti, Laitinen, Malmberg, Kustannus Oy Duodecim
 • Kliininen radiologia, toim. Blanco Sequeiros, Koskinen, Aronen, Lundbom, Vanninen, Tervonen. Kustannus Oy Duodecim 2016
 • Laboratoriolääketiede:kliininen kemia ja hematologia. Niemelä, Pulkki. Kandidaattikustannus Oy
 • Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. Nilsson-Ehle, Berggren Söderlund, Theodorsson, Becker, Grankvist. Studentlitteratur, Lund
 • Lepäntalo, Kantonen, Mäkisalo: Verisuonikirurgia - miniteema, Aikakauskirja Duodecim 4/2009
 • Roberts; Alhava, Höckerstedt, Kivilaakso (toim.). Kirurgia, Duodecim, 2010
 • Textbook of Medicine, student edition, toim. Souhami, Moxham, Churchill Livingstone
 • The Only EKG Book You'll Ever Need, toim. Malcolm S Thaler, Lippincott Co
 • TSRA review of cardiothoracic surgery, toim. Damien J LaPar
 • Lisäksi opintojakson eri alojen Moodlessa jaettava oppimateriaali ja artikkelit
 • Ajokorttiluvan terveysvaatimukset
 • Muut aiheisiin liittyvät Käypä hoito -ohjeet

Opintojaksolla on käytössä Moodle sekä digitaalinen kurssikirjasto.

https://helda.helsinki.fi/dikk/

Osallistuminen jakson alku- ja loppukuulusteluun. Osallistuminen luentoihin, pakollisiin pienryhmäopetuksiin, seminaareihin, teemapäiviin ja potilastapauksiin perustuviin oppimiseen (case-based learning) sekä omien potilaiden tutkimiseen. Osa ryhmäopetuksista (1-2 kertaa) voidaan järjestää polikliinisena / osastolla annettavana kierto-opetuksena.

Opetukseen kuuluvat kardiologian, verisuonikirurgian, kliinisen fysiologian ja sydänkirurgian ja thoraxkirurgian klinikkapäivät. Osa klinikkapäivien opetuksista tapahtuu muissa HUS:in sairaaloissa. Kardiologian klinikkapäivänä opiskelijat osallistuvat aamupäivällä potilaskiertoihin kardiologian vuodeosastoilla ja iltapäivällä klinikkapäivän palauteosioon. Verisuonikirurgian klinikkapäivän aamupäivän opetus tapahtuu kirurgisessa sairaalassa ja iltapäivällä Meilahden sairaalassa. Kliinisen fysiologian klinikkapäivän opetuksen sisältö on potilastutkimusten seuraaminen ja tulkinta.

Sydänkirurgian ja yleisyleisthorax ja ruokatorvikirurgian klinikkapäivät ovat monimuoto-opetusta, joka yhdistää potilaskontaktit ja vuorovaikutteiset potilastapaukset, joiden lisäksi etukäteismateriaali toimii olennaisena osana opetuskokonaisuutta. Sydänkirurgian klinikkapäivänä tutustutaan myös leikkaussalitoimintaan ja sydänkirugisten potilaiden tehohoitoon.

Keuhkosairauksien käytännön harjoittelu suoritetaan keuhkosairausopin harjoittelujaksona pääsääntöisesti HUS:n ulkopuolisissa sairaaloissa. Käytännön harjoittelujakson tarkoitus on tutustua keuhkosairauksien yksiköiden toimintaan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, sekä tutkia potilaita, joilla on tavallisia keuhkosairauksia.

Kuulusteluvaatimuksina kirjallisuuden lisäksi ovat luennoilla, seminaareissa, teemapäivillä, taitopajassa ja ryhmäopetuksissa läpikäydyt asiat. Kirjallinen kuulustelu on opintojakson lopussa.

Arvosanan muodostuminen 100 % jaksokuulustelu, arvosteluasteikko 0-5, 0 on hylätty, läpipääsyraja 55 %.

Jaksokuulustelussa samaan kokonaisuuteen kuuluu EKG-osio sekä väittämät että esseet. Hylätyn EKG-osion voi pelkästään uusia, jos jaksokuulustelu on muilta osin suoritettu hyväksytysti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää pakollisiin opetuksiin osallistumista ja jaksoon kuuluvien omien potilaiden tutkimista sekä kuulustelun läpäisemistä.

Jaksovastaava, Kliininen opettaja, kardiologian dosentti Marit Granér, marit.graner@hus.fi, p. 050 4270576

Yhteyshenkilö: Opetusasiainkoordinaattori Eija Kaila, ext-eija.kaila@hus.fi, p. 050 4279003

Järjestävä yksikkö: Clinicum

Opintojakson omat potilaat on tutkittava ja potilaskertomukset palautettava jakson aikana.

Opetusta annetaan ruotsinkielisille ryhmille osittain ruotsiksi.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa, ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Luennot 19 t

Ryhmäopetus 58 t

Thoraxradiologia johdanto 1-2 3 t

Elinpatologia 6 t

Seminaarit 20 t

Teemapäivät 6 t

Klinikkapäivä kardiologia, Jorvi 6 t

Klinikkapäivä kardiologia, Meilahti 5 t

Klinikkapäivä kliininen fysiologia 6 t

Klinikkapäivä sydänkirurgia 6 t

Klinikkapäivä verisuonikirurgia 6 t

Klinikkapäivä thoraxkirurgia 4 t

Potilastapausopetukset; Case Based Lerning 31 t

Taitopaja 5 t

Keuhkosairausopin harjoittelujakso, 40 t

Omatoiminen opiskelu 196 t

Yhteensä 405 t

Jakso korvaa kokonaan rintakipu ja hengenahdistusjakson, koodi 302040, josta järjestetään uusintatentti toukokuussa 2017 ja elokuussa 2017. Opetusta ei järjestetä lukuvuoden 2016-2017 jälkeen vaan 1.8.2017 alkaen osaamistavoitteet sisältyvät kokonaan opintojaksoon rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia. MED-34 korvaa kokonaisuudessa kurssin 375019 rintakipu, hengenahdistus ja verisuonikirurgia 1.8.2017 alkaen. Lisäksi jaksoon MED-34 sisältyy keuhkosairausopin harjoittelujakso 375064, joka on aiemmin kuulunut kliiniseen palveluun 375026.