Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.5.2020 at 08:00 - 28.7.2020 at 23:59

Timetable

Description

Perustutkinto-opiskelijat LL

Aiemmat kurssit L1-2 täytyy olla hyväksyttävästi suoritettu, Kirurgian ja sisätautien johdantokurssin ennakkotehtävien ja pakollisten opetusten suoritus, sekä johdantokurssin verkkotentin hyväksytty suoritus ennen omien potilaiden tutkimista.

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tavallisimpien vatsan alueen elinten sairauksien oireet, syntymekanismit ja diagnostiikan sekä osaa suunnitella tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Opiskelija hallitsee vatsapotilaan tutkimisen, osaa arvioida hoitotarpeen ja tutkimusten kiireellisyyden arvioinnin ja kykenee päättämään hoidon porrastuksen tason. Avoterveydenhuollon näkökulmasta opiskelija osaa tavallisimpien vatsan alueen sairauksien hoidon tai hoitoperiaatteet ja mahdollisen ennaltaehkäisyn. Tarkemmat oppimistavoitteet on kirjattu opintojakson Moodle-alueelle, ydinainesanalyysi target=_blank>https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997350

L3-4 vuosikurssi, Tarkempi lukujärjestys valmistuu lukuvuoden aikana ja se julkaistaan Moodlessa

Jaksoon on integroitu sisätautien ja kirurgian gastroenterologiaa, nefrologiaa, urologiaa, patologiaa ja infektiosairauksia.

Lisäksi jaksoon kuuluvat mainittujen alueiden sairauksien toteamiseen tarvittavat tiedot diagnostisista apuvälineistä radiologian alalta sekä soveltuvin osin kliinistä farmakologiaa.

Muu kuin luento-opetus on pakollista opetusta, johon tulee osallistua 100%:sti.

Benjamin, Griggs, Fitz, Wing: Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine (Cecil Medicine) 9th Edition, 2016.

Blanco Sequeiros R, Koskinen S, Aronen H, Lundbom N, Vanninen R, Tervonen O (toim.) Kliininen radiologia, Kustannus Oy Duodecim 2017, vatsaradiologian ja uroradiologian osuudet luvuista 2, 7, 10 ja 11.

Färkkilä M, Heikkinen M, Isoniemi H, Puolakkainen P. Gastroenterologia ja hepatologia. DUODECIM 2018

Sahlman P. Alkoholihepatiitti - diagnostiikan ja hoidon haasteet. Duodecim 2018; 134(5):440-8

Färkkilä M, .C-hepatiitti - maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon. Duodecim 2018;134(17):1655-7.

Teea Salmi, Katri Lindfors, Kalle Kurppa ja Katri Kaukinen

Keliakia. DUODECIM 2017;133(18):1681-8

Kaija-Leena Kolho ja Martti Färkkilä Tulehdukselliset suolistosairaudet - mikä vialla? DUODECIM 2017;133(18):1701-9

Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, Ninth Edition. 2016. Nefrologiaan liittyvät kappaleet 25-31.

Pasternack A. Nefrologia. 2012.

Leppäniemi A, Kuokkanen H, Salminen P. Kirurgia. Duodecim 2018

Taari K, Aaltomaa S, Nurmi M, Parpala T, Tammela T (toim.) Urologia, Kustannus Oy Duodecim 2013 tai uudempi.

Vatsaradiologian videoluennot (Tautitilat radiologisina ilmiöinä ja Vatsan natiivikuvaus) Moodlessa Radiologian integroitujen opintojen yhteydessä MED-319 / vatsaradiologia.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Hepatologian teemanumero. Duodecim 2016;132(18)

Mäkijärvi M, Harjola VP, Päivä H, Valli J, Vaula E (toim.) Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim 2016, 19 uudistettu painos tai uudempi.

Nefrologia: O'Callaghan, Brenner: the Kidney at a Glance. Blackwell Science 2000

Harrison's Principles of Internal Medicine, 20edition, Chapter 9, Kidneys and urinary track, kappaleet 304-306 ja 308, 310-311.

Ruotsinkielinen kirjallisuus: Jeppsson, Ljungqvist, Naredi, Sund: Kirurgi, Studentlitteratur 2016, 4. upplagan. Hansson, Vikström: Akut kirurgi, Studentlitteratur 2016, 2. upplagan.

Patologia: Elinpatologian Moodle-sivujen materiaali sekä Kumar V, Abbas A, Aster J: Robbins Basic pathology Elsevier Saunders 2013, 9 painos tai uudempi.

Radiologia: Pääkkö, E. Oireesta diagnoosiin - minkä kuvantamistutkimuksen valitsen vatsan kuvaukseen? Suomen Lääkärilehti 2014;7:474-479.

*

Kliininen farmakologia: Neuvonen, Himberg, Iisalo, Mattila, Ylitalo: Kliininen farmakologia, Kandidaattikustannus Oy 2003

Osallistuminen opetukseen, joka jakautuu luentoihin ja pakolliseen ryhmäopetukseen, pakollisiin seminaareihin, pakollisiin klinikkapäiviin, pakollisiin ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuviin potilastapauksiin (tapausperustainen opetus) sekä pakolliseen päivystysvuoroon ja pakolliseen omien potilaiden tutkimiseen.

Opintojaksoon kuuluvat omat potilaat on tutkittava ja potilaskertomukset palautettava viimeistään kahden viikon sisällä Vatsan alueen ongelmat -opintojakson päättymisestä. Kurssi sisältää myös ennakkotehtäviä ja/tai verkkotenttejä, jotka testaavat aiemmin opiskeltujen perustietojen osaamista.

Kirjallinen kuulustelu suoritetaan jakson lopussa.

Yhteisessä jaksokuulustelussa on kaikkien erikoisalojen kysymyksiä; läpipääsyn raja on vähintään 55% koko tentin maksimipisteistä. Jokainen seuraavista erikoisaloista; gastrokirurgia, gastroenterologia, nefrologia ja urologia, on jaksokuulustelussa suoritettava hyväksytysti eli saatava vähintään 50% erikoisalan pisteistä. Mikäli jokin erikoisala tulee hylättyä, mutta kokonaispisteet olisivat riittäneet läpipääsyyn, riittää uusinnassa hylätyn osa-alueen suoritus.

Yleiset kuulustelupäivät ilmoitetaan Moodlessa ja pakollinen ilmoittautuminen on weboodissa.

Tässä kuvauksessa nimettyihin opintojakson vastuuopettajiin voi olla yhteydessä arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Arvostelu hyväksytty-hylätty

Ennakkotehtävät tai verkkotentit voivat antaa lisäpisteitä loppuarvosanaan.

Jaksovastaava: kliininen opettaja, dos. Johanna Louhimo, p. 050 4396901, johanna.louhimo@helsinki.fi

Kirurgia: Jaksovastaava kliininen opettaja, dos. Johanna Louhimo, p. 050 4396901, johanna.louhimo@helsinki.fi, Professori Pauli Puolakkainen, pauli.puolakkainen@helsinki.fi, Klinisk lärare Kethe Hermunen, t. 050 4279324, kethe.hermunen@hus.fi

Gastroenterologia: Kliininen opettaja Clas-Göran af Björkesten, p. 050 4270209, Clas-Goran.af.Bjorkesten@hus.fi

Nefrologia: Professori Per-Henrik Groop per-henrik.Groop@hus.fi, Professori Patrik Finne, p. 050 4270800, patrik.finne@hus.fi

Urologia: Professori Antti Rannikko, Kliininen opettaja, LT Tuomas Kilpeläinen p. 0504271014, tuomas.kilpelainen@hus.fi

Radiologia: Professori Taina Autti puh 050 427 1442, taina.autti@hus.fi, taina.autti@helsinki.fi

Opintoasiainkoordinaattori Tiina Nissinen ext-tiina.nissinen@hus.fi p. 050-428 6489

Opetuskielet suomi ja ruotsi

Opintojaksolla on käytössä Moodle MED-36 ”Vatsan alueen ongelmat”, josta löytyvät mm. tarkemmat oppimistavoitteet sekä jakson opiskelumateriaali. Jaksolle sisältyy opetusta/harjoittelua HUS-sairaaloissa, jonka vuoksi HUS edellyttää, että opiskelijoilla on voimassa olevan HUS:n ohjeen mukaiset rokotukset. Ohjeet löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan Flammasta: flamma.helsinki.fi/fi/HY292641.

Opintojaksolle on ilmoittauduttava WebOodissa. Ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen, suoritusmerkinnän ja HUS potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien saamisen sekä tunnusten voimassaolon edellytys.

Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Luennot 17h

Pakolliset seminaarit 12h: maksasairaudet, gastroenterologia, nefrologia

Ryhmäopetus 56h

Tapausperustainen opetus 14h

Kirurgian klinikkapäivät 18h

Päivystysopetus 4h

Omien potilaiden tutkiminen 9h

Tentin palautus ja palauteseminaari 2h

Ennakkotehtävät, verkkotentti ja muu kontaktiopetukseen ennalta valmistautuminen 42 h

Muu omatoiminen opiskelu 177 h

yhteensä 351h (=13x 27h)

Ennen osallistumista opintojaksoihin L4 Kliininen Palvelu, L5 Naistentaudit ja synnytysoppi ja Lasten ja nuorten terveys ja sairaudet sekä Yleislääketiede opiskelijan tulee suorittaa Vatsan alueen ongelmat -opintojakson pakollinen opetus sekä tutkittava omat potilaat.

Tämä MED-36 Vatsan alueen ongelmat, 13 op opintojakso korvaa 1.8.2017 kokonaisuudessaan kurssin Vatsan alueen ongelmat 13,5 op koodi 375022