Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
31.7.2019 at 00:00 - 20.8.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 30.8.2019
16:00 - 20:00

Description

L3

Opintojaksossa perehdytään keskus- ja äärihermoston ja lihaksiston sairauksiin, niiden diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Opintojakso on interaktiivista ja kannustaa omatoimiseen oppimiseen (käänteinen oppiminen), tiedonhakuun ja ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on se, että opiskelija kykenee toimimaan itsenäisesti ja jakson
suoritettuaan hallitsee ne neurologiset tiedot ja taidot, joita yleislääkäri tarvitsee työssään: potilaan neurologinen tutkimus ja tavallisimpien neurologisten oireiden, oireyhtymien ja sairauksien diagnostiikka, hoito ja kuntoutus. Yksityiskohtaiset oppimistavoitteet on julkaistu jaksokirjassa.

Neurokirurgian opintojakson jälkeen opiskelija: Osaa tunnistaa tavallisimmat neurokirurgista konsultaatiota vaativat tilanteet ja osaa arvioida konsultaation kiireellisyyden tarvetta. Osaa aloittaa tarvittaessa konservatiivisen hoidon neurokirurgiseen vaivaan. Lisäksi opiskelija tuntee pääpiirteet neurokirurgian klinikassa tapahtuvista diagnostisista tutkimuksista ja hoidoista.
Tapauskohtaisissa opetuksissa käsitellään keskeisiä neurologisia sairauksia ja oireita, kuten aivoverenkiertohäiriöitä, epilepsiaa, MS-tautia, päänsärkyä, huimausta, lihasheikkoutta, muistisairauksia ja sekavuustiloja.

Ydinainesanalyysi: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=22062&section=3

L3

Jaksolla annetaan hermostoon liittyvää oftalmologian, radiologian, kliinisen mikrobiologian ja näyttöön perustuvan lääketieteen opetusta ao. yksiköiden toimesta.

Neurologia:

S. Soinila, ym.: Neurologia, 2. painos, Duodecim 2006, 2015 (oppiportti)

S.-M. Aquilonius, J. Fagius: Neurologi, 5. painos, Liber AB 2013

J.Jousimaa, H.Alenius, ym.: Lääkärin käsikirja, 12. painos, Duodecim 2017

Kliininen radiologia, toim. Blanco Sequeiros, Koskinen, Aronen, Lundbom, Vanninen, Tervonen. (Kustannus Oy Duodecim 2016) http://www.oppiportti.fi/op/opk04610 (neuroradiologian osuus)

Keskeinen oppimateriaali Moodlessa ja osoitteessa http://neurobasket.fi/L4/

Digitaalinen kurssikirjasto: http://dspace2.lib.helsinki.fi:8082/dikk/

Neurologinen status DVD, 2011

https://www.neuroportti.fi

Neurokirurgia:

M. Niemelä ym. , Neurokirurgia (opintomoniste), 2008.

Alkutentti, johon osallistutaan ennen ryhmäopetukseen osallistumista.

Jakson lopussa on kirjallinen kuulustelu (100%). Neuroradiologiasta on kuusi erillistä monivalintakysymystä, jotka arvioidaan radiologian kokonaisuudessa. Myös karttuvan tiedon testeihin, OSCE-tenttiin ja kliinisen vaiheen lopputenttiin sisältyy neurologinen osio.

Loppuarvosana perustuu lopputenttiin 100%, arvosteluasteikko 0-5, 0=hylätty

Jaksovastaava kliininen opettaja Olli Häppölä , olli.happola@hus.fi, (neurologia)

Kliininen opettaja Johan Marjamaa, johan.marjamaa@hus.fi, (neurokirurgia)

Yhteyshenkilöiden tiedot kurssin Moodle-sivulla

Järjestävä yksikkö: Clinicum

Opintojaksolle on ilmoittauduttava Weboodissa. Ilmoittautuminen on opetukseen osallistumisen, suoritusmerkinnän ja HUS potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien voimassaolon edellytys. Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Opintojaksoon sisältyy opetusta / harjoittelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS edellyttää, että opiskelijoilla on oltava tartuntatautilain 48 § mukaisesti voimassa olevat rokotukset. Rokotuksiin liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rokotussuoja-husn-harjoit...

Neurologia:

Seminaarit 8 t

Ryhmäopetus 25 t

Integroitu ryhmäopetus 10 t

Tapauskohtaiset opetukset 16 t

Päivystys 3 t

Neurodiagnostiikka 4 t

Neurokirurgia:

Luennot 16 t

Ryhmäopetus 3 t

Omatoiminen tutustuminen neurokirurgian toimintaan

Jaksolla annetaan hermostoon liittyvää oftalmologian, radiologian, kliinisen mikrobiologian ja näyttöön perustuvan lääketieteen opetusta ao. yksiköiden toimesta. L6-kurssilla on kroonisen kivun integroitu teemapäivä (anestesiologia, fysiatria, neurologia).

Jakso korvaa kokonaan 31089 neurologia ja neurokirurgia 7.95 op ja 375024 Neurologia ja neurokirurgia 7.5 op opintojaksot 1.8.2017 alkaen.