Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.7.2019 at 00:01 - 3.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
09:00 - 12:00

Description

L6s

Kaikki kliinisen vaiheen opetukset L3 johdantokurssista alkaen. Opiskelijalta edellytetään myös perustieteiden soveltamista käytäntöön (anatomia, farmakologia, fysiologia, kliininen mikrobiologia). Ennen kuulusteluun osallistumista opiskelijalla tulee olla suoritettuna kaikki kurssit (tenttejä ei vaadita)

Kuulustelussa arvioidaan keskeisten tietojen hallintaa, ymmärtämistä ja soveltamista sekä kykyä itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Tentin kysymykset ovat sellaisia, että jokainen perusterveydenhuollossa työskentelevä lääkäri pystyy niihin vastaamaan.

L6s

Kirjallinen kuulustelu: strukturoidut esseet, paras mahdollinen vastaus-kysymyksiä, avainasiakysymykset

Kuulustelun suorittaminen hyväksytysti

Kliinisen vaiheen loppukuulustelun arvosana määräytyy kokonaisuudessaan tentin perusteella.

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty

Ns. nollasääntöä sovelletaan, jos vastauksen perusteella potilaalle koituu vakavaa, pysyvää haittaa tai kuolema. Tentin hyväksymisraja on 60 % maksimipisteistä.

Vastuuhenkilö: tenttitoimikunnan puheenjohtaja, kliininen opettaja Leila Niemi-Murola
(leila.niemi-murola@hus.fi)

Yhteyshenkilö ja käytännön järjestelyt: Meilahden kampuksen YPA-virkailijat, meilahti-student@helsinki.fi

Kaikkiin tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä WebOodissa.

Suomi ja ruotsi

Ilmoittautuminen WebOodin kautta kurssin koodilla.

Tentin sisällöstä vastaa tenttitoimikunta, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää tentin sisältöä ja muotoa sekä käsitellä yleisiä tenttikokonaisuuteen liittyviä asioita. Opetusta antavat ja järjestävät opettajat laativat tenttikysymykset toimikunnan arvioitaviksi.

Tentistä järjestetään kaksi uusintaa, yhteensä kuusi tenttilaisuutta vuodessa. Mikäli opiskelija ei läpäise tenttiä 3. yrityksellä, tenttitoimikunnan asettama tarkistuslautakunta laatii yksilöllisen suunnitelman tentin suorittamiseksi. Jos opiskelijan tentti hylätään nollavastauksen perusteella, tarkastuslautakunta käy tapauksen läpi ja arvioi tentin kokonaisuuden.