Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 08:00 - 3.5.2020 at 23:59

Material

Description

Opintojakso on pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot / Työelämä- ja asiantuntijuus

Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa kurssista myös pelkän teoriaosuuden, 2 op.

Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkimustietoon pohjautuvia, innostavia ja eheyttäviä tiedekasvatuskokonaisuuksia, huomioiden erityisesti matematiikka ja luonnontieteet. Opiskelija saa käytännönkokemusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja ohjaamisesta. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään tiedekasvatusmateriaalia. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä tiedekasvattajana vahvistuu.

Matematiikan/fysiikan/kemian opettajan kandiopintojen aikana

Teoriaosuudessa seurataan verkkokurssia. Käytännön osuus sisältää jonkin tiedekasvatusaktiviteetin (esim. tiedekerho, -leiri, -synttärit, virtuaalikerho jne.) suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja raportoinnin. Opintojaksolla hyödynnetään ajanmukaisia TVT-sovelluksia.

Itsenäistä- ja parityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta sekä verkossa että lähitapaamisissa. Huomioidaan oppilaskekseisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Kahden opintopisteen teoriaosuus toteutetaan verkko-opetuksena. Kolmen opintopisteen käytännönosuus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.