Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
9.12.2019 at 09:00 - 29.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 29.4.2020
14:00 - 17:00

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot / Työelämä- ja asiantuntijuus

Opintojakso on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelijan ymmärrys matematiikan ja luonnontieteiden merkityksestä yhteiskunnassa vahvistuu. Opiskelija osaa hyödyntää elinkeinoelämää ja erilaisia yhteisöjä koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä tutkimustietoa hyödyntäen. Opiskelijan yhteistyötaidot erilaisten toimijoiden kanssa vahvistuvat. Opiskelija saa käytännön esimerkkejä elinkeinoelämän sovellusmahdollisuuksista matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettajana vahvistuu.

Matematiikan/fysiikan/kemian opettajan kandiopintojen aikana.

Periodit III-IV

Verkko-opetus sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Opintojaksolla hyödynnetään ajanmukaisia TVT-sovelluksia.

Ohjaajan ja vertaisten tuki. Huomioidaan oppilaskeskeisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksen ja lähiopetuksen yhdistelmänä. Opintojakso sisältää yritysvierailuja. Opintojakso sisältää konkreettista opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksolla annetaan valmiuksia soveltaa uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan.