Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.9.2019 at 08:00 - 12.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
12:15 - 16:00
Thu 7.11.2019
12:15 - 16:00
Thu 14.11.2019
12:15 - 16:00
Thu 21.11.2019
12:15 - 16:00
Thu 28.11.2019
12:15 - 16:00
Thu 5.12.2019
12:15 - 16:00
Thu 12.12.2019
12:15 - 16:00

Other teaching

31.10. - 12.12.2019 Thu 12.15-16.00
Ari Hämäläinen
Teaching language: Finnish

Description

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Fysiikan opetuksen opinnot
Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Fysiikan perusopinnot, Didaktisen fysiikan kokeellisuus I

Tieteenalakohtaiset taidot

  • Opiskelija hallitsee opetustyössä tarvittavan fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostamisen kokeellisuuteen nojautuen
  • Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa käytännössä kokeellisia periaatteita demonstraatioiden ja oppilastöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • Opiskelija hallitsee keskeisten opetuslaboratorion välineiden sekä mittaus- ja tulostenkäsittelyohjelmistojen käytön

Geneeriset tietotyötaidot ja valmiudet

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kommunikointi- ja yhteistyötaidot
  • taito työskennellä vertaisryhmässä

Asiantuntija-identiteettiin liittyvät tiedot ja taidot

  • suunnittelu- ja raportointitaidot
  • ymmärrys omasta osaamisesta
  • kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Fysiikan opettajan aineopinnot, LuK-opintojen kolmas vuosi

2. jakso ja 4. jakso (Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa.)

Opintojakso käsittelee kokeellisuuden asemaa fysiikan opetuksessa mm. sähkömagnetismia ja modernia fysiikkaa tarkastelevien aihekokonaisuuksien kautta, integroituen kurssiin Kokeellisuus fysiikan käsitteenmuodostuksessa.

Opintojakson luentomateriaali sekä erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Opintojakson suorittamiseen kuuluu luento-osuus sekä kahden kokeellisen opetuskokonaisuuden suunnittelu, niihin liittyvien kokeiden toteutus ja raportointi. Aihekokonaisuuksien käsiterakenteita ja kokeiden asemaa rakenteessa jäsennetään graafisten esitysten avulla.

Arviointi perustuu aihekokonaisuuksien raportteihin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

7x4 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, noin 18 tuntia laboratoriotyöskentelyä. Luennot on mahdollista korvata UniTubessa olevilla luentovideoilla.