Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.10.2017 at 09:00 - 12.11.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 31.10.2017
12:15 - 14:00
Tue 21.11.2017
12:15 - 14:00
Wed 13.12.2017
12:15 - 14:00

Description

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Fysiikan opetuksen opinnot
Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Fysiikan perusopinnot

Tieteenalakohtaiset tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumisen prosessin kokeellisuuteen ja mallintamiseen nojautuen
  • opiskelija osaa itsenäisesti konstruoida aihekokonaisuuksiin liittyviä didaktisia opetusmalleja sekä suunnitella ja toteuttaa niihin liittyvää kokeellisuutta
  • opiskelija osaa asettaa itsenäisesti tulevalle opetukselleen mielekkäitä tavoitteita ja hallitsee erilaisten opetuksellisten ratkaisujen muodostamisen.

Geneeriset tietotyötaidot ja valmiudet (erityisesti fysiikan tiedon esittämisessä)

  • kriittisen ajattelun ja argumentaation hallitseminen
  • kommunikointi ja yhteistyö vertaisten kesken.

Fysiikan opettajan aineopinnot, LuK-opintojen kolmas vuosi

1. jakso

Opintojakso kuuluu fysiikan opettajien aineopintoihin ja se keskittyy fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumiseen painottaen erityisesti kokeellisuuden asemaa käsitteenmuodostuksessa. Opintojaksolla jäsennetään fysiikan keskeisiä aihealueita opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintojakso antaa valmiuksia itsenäiseen tavoitteenasetteluun ja opetuksellisten ratkaisujen muodostamiseen.

Luennoilla ilmoitettava materiaali

Lähiopetusopintojakso: Opintojakson suorittamiseen kuuluu luento-osuus ja harjoitukset, joista osa tehdään verkko-opetuksena. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoita aktivoivia keskusteluharjoituksia, joissa painotetaan oman oppimisen reflektiota. Fysiikan käsiterakennetta jäsennetään graafisten esitysten avulla. Osa suunnitelluista laboratoriokokeista suoritetaan Didaktisen fysiikan kokeellisuus -kursseilla.

Verkko-opetusopintojakso: Opintojakson suorittamiseen kuuluu itsenäinen opiskelu ja harjoitukset, jotka tehdään verkko-opetuksena ja laboratoriossa. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoita aktivoivia keskusteluharjoituksia, joissa painotetaan oman oppimisen reflektiota. Fysiikan käsiterakennetta jäsennetään graafisten esitysten avulla. Osa suunnitelluista laboratoriokokeista suoritetaan Didaktisen fysiikan kokeellisuus -kursseilla (HUOM! vaatii läsnäoloa).

Arviointi perustuu tehtäviin harjoituksiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Lähiopetusopintojakso: 7x4 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, 7x2 tuntia harjoituksia ja laboratoriotöitä

Verkko-opintojakso: Verkossa suoritettava opintojakso, jossa on 3x2 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, verkkoharjoituksia ja laboratoriotöitä yhteensä noin 14 tuntia