Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.9.2019
14:15 - 17:00
Mon 16.9.2019
14:15 - 17:00
Mon 23.9.2019
14:15 - 17:00
Mon 30.9.2019
14:15 - 17:00
Mon 7.10.2019
14:15 - 17:00
Mon 14.10.2019
14:15 - 17:00
Mon 28.10.2019
14:15 - 17:00
Mon 4.11.2019
14:15 - 17:00
Mon 11.11.2019
14:15 - 17:00
Mon 18.11.2019
14:15 - 17:00
Mon 25.11.2019
14:15 - 17:00
Mon 2.12.2019
14:15 - 17:00
Mon 9.12.2019
14:15 - 17:00

Description

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Kemian opetuksen opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen -kurssi

Opiskelija oppii hyödyntämään uusinta tutkimustietoa kemian käsitteiden ja ilmiöiden oppimisesta ja opettamisesta. Opiskelija sisäistää perusopetuksen ja lukion kemian opetussuunnitelmien perusteiden keskeiset sisällöt. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä sekä esitysten laadinnassa ja pitämisessä. Opiskelija jakaa oppimisprosessinsa tuloksia koko kemian opettajayhteisön käytettäväksi. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettajana vahvistuu.

Kandiopintojen 2.vuosi

Periodi I-II

Opintojaksolla tutustutaan kemian perusopetuksen ja lukio-opetuksen käsitteisiin ja ilmiöihin sekä saadaan tutkimuspohjaista tietoa, tukea ja osaamista niiden opettamiseen. Opintojaksolla hyödynnetään ajanmukaisia TVT-sovelluksia.

Kontaktiopetus, oppilaskeskeiset opetusmenetelmät, ohjaajan ja ryhmän tuki. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus. Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, vertaisopetuksesta ja mahdollisesti kurssiajan ulkopuolisista vierailuista tai ohjauksista. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä ja projektityön. Opintojakso sisältää konkreettista opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksolla annetaan valmiuksia soveltaa uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan.