Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus 5 Cr Lecture Course 15.1.2020 - 29.4.2020
Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus 5 Cr Lecture Course 18.1.2019 - 18.1.2019
Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus 5 Cr Lecture Course 17.1.2018 - 2.5.2018

Target group

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Kemian aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa- kurssi ja Tutkimuksellinen kemian opetus-kurssi tai näitä vastaavat kurssit; perusharjoittelu tai vastaava määrä opetuskokemusta oltava suoritettuna.

Learning outcomes

Opiskelija saa valmiuksia elinikäiseen ja tutkivaan opettajuuteen. Opiskelija saa tietoa ja työkaluja toteuttaa tutkivaa ja eheyttävää kemian opetusta, oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkivaa ja eheyttävää opetusta yhteistyössä muiden kanssa, saa valmiuksia ohjata tutkivaa ja eheyttävää opetusta. Opiskelija oppii käyttämään uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan sekä reflektoimaan omaa opetustaan suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettajana vahvistuu.

Timing

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Periodit III ja IV

Contents

Opintojaksolla opiskelijat kehittävät ja toteuttavat tutkimuksellisen ja eheyttävää kemian opetusta tukevan opetuskokonaisuuden. Toteutus tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä esimerkiksi koulujen tai Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen kanssa. Opintojaksolla hyödynnetään ajanmukaisia TVT-sovelluksia.

Activities and teaching methods in support of learning

Viikottaiset lähiopetuskerrat, sisältävät myös kokeellista työskentelyä. Itsenäinen tehtävien teko yksin ja ryhmässä, projektioppiminen pienryhmässä sekä ohjaajan ja vertaisten tuki. Huomioidaan oppilaskeskeisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Completion methods

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Läsnäolovelvollisuus. Varauduttava kurssiajan ulkopuoliseen opetukseen. Opintojakso sisältää konkreettista opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksolla annetaan valmiuksia soveltaa uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan.