Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 00:00 - 3.9.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 23.9.2019
10:00 - 16:00
Tue 24.9.2019
10:00 - 16:00
Wed 25.9.2019
10:00 - 16:00
Thu 26.9.2019
10:00 - 16:00
Fri 27.9.2019
10:00 - 16:00
Mon 30.9.2019
10:00 - 16:00
Tue 1.10.2019
10:00 - 16:00
Wed 2.10.2019
10:00 - 16:00
Thu 3.10.2019
10:00 - 16:00
Fri 4.10.2019
10:00 - 16:00
Mon 7.10.2019
10:00 - 16:00
Tue 8.10.2019
10:00 - 16:00
Wed 9.10.2019
10:00 - 16:00
Thu 10.10.2019
10:00 - 16:00
Fri 11.10.2019
10:00 - 16:00
Tue 22.10.2019
10:00 - 16:00

Description

Kurssi on valinnainen opintojakso Bakteriologian ja virologian opintokokonaisuudessa Molekyylibiotieteiden kandiohjelmassa, Mikrobiologian tieteenalaopintokokonaisuudessa Biologian kandiohjelmassa sekä Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelman Virologia-, Mikrobiologian- ja Lääketieteellisen mikrobiologian -moduuleissa.

Opiskelijat valitaan ensisijaisesti kohderyhmästä.

Kurssi edellyttää perustietoja bakteriologiasta ja virologiasta sekä mikrobiologisten perusmenetelmien tuntemusta ja hallintaa.

MOLE-103 Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta, MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyöt, MOLE-205 Mikrobit ja ihminen tai muita vastaavia opintoja.

MMB-801 Viruses - lectures, MOLE-206 Ympäristömikrobiologia

  • Opiskelija tuntee bakteerien ja niiden virusten eristämisen ja virusten tuottamisen ja puhdistamisen perusperiaatteet.
  • Opiskelija tuntee bakteerien pintarakenteiden tutkimusmenetelmiä sekä virusten luonnehdintaan liittyviä menetelmiä.
  • Opiskelija osaa käyttää alan kirjallisuutta oman työnsä tukena, suunnitella koejärjestelyjä ja tehdä johtopäätöksiä saamistaan tuloksista.
  • Opiskelija osaa toimia yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa, jakaa tietoa ja ratkaista ongelmia yhteisöllisesti.
  • Opiskelija pystyy laatimaan laboratoriopäiväkirjan sekä julkaisumuotoisen työselostuksen tekemästään työstä.

Kandiopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen alkuvaihe, jos vastaavia opintoja ei sisälly LuK-tutkintoon.

Järjestetään vuosittain I periodissa.

Bakteerien ja niiden virusten eristys, luonnehdinta ja tunnistus käyttäen valo- ja elektronimikroskopiaa sekä erilaisia mikrobiologisia, biokemiallisia ja -fysikaalisia menetelmiä sekä fysiologiaan perustuvia testejä. Lisäksi bakteerien pintarakenteita karakterisoidaan ja tunnistetaan käyttäen mm. SDS-PAGEa ja immunologisia menetelmiä (IF-värjäys,immunopresipitaatio, ELISA ja Western).

Kurssi on lähiopetusta laboratoriossa. Kurssilla on läsnäolopakko. Kurssiin kuuluu suullinen esitys, laboratoriopäiväkirja ja julkaisumuotoinen työselostus.

Opiskelijat suunnittelevat opettajien ohjauksessa koejärjestelyjä, suorittavat laboratoriokokeita ja tulkitsevat tuloksia. Opiskelijat laativat saamistaan tuloksista taulukoita, kuvaajia ja kuvia ja kirjaavat työn kulun ja tulokset laboratoriopäiväkirjaan. Opiskelijat valmistelevat parityönä yhteenvedon tekemästään työstä ja saamistaan tuloksista ja esittelevät sen muille opiskelijoille. Opiskelijat laativat itsenäisesti työselostuksen yhdestä työkokonaisuudesta.

Kurssimoniste ja kurssilla jaettava aihepiiriin liittyvä kirjallisuus.

Arvioidaan asteikolla 0−5. Arviointi perustuu työselostukseen (bakteriologia, 35%), laboratoriopäiväkirjaan (virologia, 35%), suulliseen esitykseen tehdyistä kurssitöistä (20%) sekä aktiivisuuteen kurssilla (10%).

Opetuskielenä suomi.

1.8.2020 alkaen opintojakson tunniste MOLE-802 ja laajuus 7 op.

Ritva Virkola (bakteriologia) ja Minna Poranen (virologia).

Korvaa opintojakson 529310 Bakteriologian ja virologian harjoitustyöt 5 op.