Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
26.12.2019 at 09:00 - 15.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i MSV prioriteras.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • beskriva kommunikationsforskningens centrala forskningsinriktningar, samt de teoretiska och metodologiska diskussioner som förs inom dem
  • referera till aktuell forskning inom kommunikation och medier
  • tillämpa kommunikationsforskningens teorier och begrepp i sin egen forskning
  • åta sig sakkunniguppdrag inom medier eller i organisationer som behöver journalistisk expertis eller kommunikationsexpertis

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I början av magisterstudierna. Studiehelheten fungerar som introduktion till magisterstudier i journalistik och kommunikation.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I.

Föreläsningar, övningar och individuell essä/ litteraturtentamen.

Jan Van Dijk 2012, The Network Society. London: Sage Publications.

eller

1. Andrew Chadwick 2013, The hybrid media system. Politics and power. Oxford University Press. kap 1-5 och

Zizi Paparachissi 2015, Affective Publics: Sentiment, Tecknology and Politics. Oxford press university

2. Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (red.) 2009, The Handbook of Journalism Studies. Routledge. Tio valbara kapitel. Meddela examinatorn per e-post vilka kapitel du valt. Du bör göra det före du anmäler dig till tenten.

3. Craig & Muller (eds.) 2007, Theorizing sommunication: Readings across traditions. Tio valbara kapitel. Meddela examinatorn per e-post vilka kapitel du valt. Du bör göra det före du anmäler dig till tenten.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Instructions for examinations

  • Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3).
  • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
  • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
  • Mobile phones must be switched off.
  • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
  • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, gruppövningar och individuella arbeten) de år den ges i form av närstudier.

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar på allmän tentamensdag, eller om möjligt i examinarium, litteraturen i punkterna 1-3.

Universitetslektorn i kommunikation