Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.4.2020 at 09:00 - 6.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är öppet för magisterstudenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i MSV prioriteras.

Övriga kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Övriga studier inom den tematiska helheten Genusstudier.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och analytiskt diskutera begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation
  • beskriva och ge exempel på genusteoretiska och intersektionella perspektiv på medieinnehåll och mediebruk
  • beskriva och analytiskt diskutera journalistikens och kommunikationens utveckling i genusperspektiv
  • beskriva och analytiskt diskutera hur genus konstrueras i journalistikens personbeskrivningar

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Magisterstudienivå.

Studieavsnittet ordnas: Kursen kan tenteras på allmän tentamensdag.

1 Hirdman, Anja & Kleberg, Madeleine (red.) 2015. Mediers känsla för kön. Nordicom.

2 Mannila, Saga 2017: Women and men in the news. Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry. Nordic Council of Ministers. TemaNord 20017:527. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092200/FULLTEXT01.pdf

3 Richardson, Niall & Wearing, Sadie 2014: Gender in the Media. Palgrave Macmillan.

4 Ross, Karen 2017. Gender, Politics, News: A Game of Three Sides. Wiley-Blackwell.

5 Siivonen, Jonita 2007. Personporträttet som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön. s. 253–398. Helsingfors universitet. SSKH Skrifter 25.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Instructions for examinations

  • Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3).
  • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
  • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
  • Mobile phones must be switched off.
  • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
  • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar på allmän tentamensdag, eller om möjligt i examinarium, litteraturen i punkterna 1–5.

b) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, gruppövningar och individuella arbeten) de år som den ges i form av närstudier.

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk, Jonita Siivonen.