Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är öppet för magisterstudenter från olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i MSV prioriteras.

Övriga kurser inom vetenskapsområdet journalistik och kommunikation.

Övriga studier inom den tematiska helheten Genusstudier.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och analytiskt diskutera begreppen och frågeställningarna inom forskningsområdet genus, journalistik och kommunikation
  • beskriva och ge exempel på genusteoretiska och intersektionella perspektiv på medieinnehåll och mediebruk
  • beskriva och analytiskt diskutera journalistikens och kommunikationens utveckling i genusperspektiv
  • beskriva och analytiskt diskutera hur genus konstrueras i journalistikens personbeskrivningar

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Magisterstudienivå.

Studieavsnittet ordnas: Kursen kan tenteras på allmän tentamensdag.

1 Hirdman, Anja & Kleberg, Madeleine (red.) 2015. Mediers känsla för kön. Nordicom.

2 Mannila, Saga 2017: Women and men in the news. Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry. Nordic Council of Ministers. TemaNord 20017:527. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092200/FULLTEXT01.pdf

3 Richardson, Niall & Wearing, Sadie 2014: Gender in the Media. Palgrave Macmillan.

4 Ross, Karen 2017. Gender, Politics, News: A Game of Three Sides. Wiley-Blackwell.

5 Siivonen, Jonita 2007. Personporträttet som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön. s. 253–398. Helsingfors universitet. SSKH Skrifter 25.

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0–5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

The faculty exam 13.6. will be organised in alternative ways of performance. Registration for the exam ends 31.5. at 23:59 All the information about alternative ways of performance you can find in course pages. Please contact the responsible teacher if you do not find how to conduct the exam.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar på allmän tentamensdag, eller om möjligt i examinarium, litteraturen i punkterna 1–5.

b) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, gruppövningar och individuella arbeten) de år som den ges i form av närstudier.

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk, Jonita Siivonen.