Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Messages

Camilla Granholm's picture

Camilla Granholm

Published, 20.10.2019 at 12:58

De två artiklarna som nämns i litteraturlistan hittar du via artikelsökningen på helka.finna.fi

Timetable

Kursens skirftliga uppgift har tre inlämningstillfällen under läsåret 2019-2020. Första inlämningsdatumet för essän blir 16.12.2019 och de följande inlämningsdatumen blir 9.3.2020 och 31.5.2020. Du får gärna lämna in din essä i god tid innan inlämningsdatumet, men observera att essäerna granskas och bedöms först efter det närmaste utsatta inlämningsdatumet. Ingen förhandsanmälan till kursen behövs.
Instruktionerna för den skriftliga uppgiften hittar du under rubriken MATERIAL.

Material

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU. Studenter i MSV med inriktning socialt arbete antas i första hand, därefter studenter med andra inriktningar i MSV.

Avlagda studier i socialt arbete på kandidatnivå.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • kritiskt granska hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetets praktik och lära sig att utveckla metoder för ett anti-diskriminerande socialt arbete.
  • använda begreppet intersektionalitet som ett redskap för att se hur olika kategorier som kön, ras, klass, sexualitet, ålder och handikapp konstituerar och transformerar varandra i processer av maktutövande och ojämlikhetsskapande.
  • förstå förtryck och diskriminering som människors omedvetna tankar och känslor och identifiera maktutövning i vardagliga aktioner, tankar och känslor.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Fritt under magisterstudierna.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II, vårterminen, period IV

Studieavsnittet avläggs i form av en essä på basis av litteraturen nedan.

Urval av följande enligt anvisningar av examinatorn.

Briskman, L. R., B. Pease, & J. Allen: “Introducing critical theories for social work in a neo-liberal context.” I Critical Social Work, 2nd ed, ed. June Allen, Linda Briskman and Bob Pease, 3-15. 83 Alexander Street Crows Nest NSW 2065: Allen & Unwin 2009.

Crenshaw, Kimblere: Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color, working paper 1993, http://socialdifference.columbia.edu/files/socialdiff/projects/Article__Mapping_the_Margins_by_Kimblere_Crenshaw.pdf

Dominelli, Lena: Anti-racist Social Work. Tredje upplagan. London: Palgrave 2008.

Mattsson, Tina: Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Andra upplagan. Malmö: Gleerups 2015.

Sawyer, Lena S. och Fahlgren, Siv: Hur det känns när strukturer kryper in under skinnet. Analys av en mångfacetterad situation i socialt arbete. I Fahlgren, Siv, Giritli, Katarina, Martinsson, Lena, Mulinari, Diana, Nyhlén, Sara (red.) Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalism, Makadam 2016.

Sawyer, Lena S: Intersectional Normalization Processes in a Swedish Family Assessment Home , Affilia-Journal of Women and Social Work, 2012, 27(2) 153-166. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0886109912444101

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Studieavsnittet genomförs som en essä. Instruktionerna för essän hittas på kurssidan.

Inlämningsdatum är 16.12.2019, 9.3.2020 och 31.5.2020. Essäerna kan lämnas in löpande men bedömningen sker endast efter inlämningsdatumet.

På basis av essäinstruktioner och litteratur skriver studenten en essä.

Inlämning av essäerna sker vid tre givna tidpunkter under läsåret.

Universitetslektorn i socialt arbete, Vasa