Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ledarskap inom social- och hälsovård 5 Cr Written work 30.4.2020 - 30.4.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Ledarskap inom social- och hälsovård 5 Cr Written work 29.2.2020 - 29.2.2020
Ledarskap inom social- och hälsovård 5 Cr Lecture Course 14.1.2020 - 25.2.2020
Ledarskap inom social- och hälsovård 5 Cr Written work 30.11.2019 - 30.11.2019
Ledarskap inom social- och hälsovård 5 Cr Lecture Course 18.1.2019 - 1.3.2019
Ledarskap inom social- och hälsovård 5 Cr Written work 21.10.2018 - 5.5.2019
Ledarskap i socialt arbete 5 Cr Lecture Course 16.1.2018 - 27.2.2018

Target group

Studieavsnittet kan avläggas av studenter i MSV med socialt arbete som inriktning och som en del av ledarskapsstudier helheten vid fakulteten. Studenter som har avlagt SOSM-ST303 kan inte avlägga studieavsnittet.

Prerequisites

Kandidatstudier i socialt arbete

För dem som avlägger kursen som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs avklarad introduktionskurs i ledarskap.

Learning outcomes

Efter avlagd kurs kan studeranden gestalta ledarskap i förhållande till expertis i socialt arbete och framför allt i förhållande till utvecklingsbehoven inom social- och hälsovård. Studeranden kan analysera ledarskapets dimensioner och dess relationer. Efter avlagd kurs har studeranden beredskap att verka inom området både som ledare och som en del av ett team.

Studieavsnittet öppnar upp ledarskapet i det professionella sociala arbetet och öppnar upp för fördjupning inom Sosnets virtualkurser och fakultetens kurser.

Timing

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Avläggs under första året på magisternivå.

Studieavsnittet ordnas: Period 2 eller 3.

Contents

Studeranden bekantar sig med aktuell forskning om ledarskap och får beredskap att delta aktivt i diskussioner om ledarskap i socialt arbete. Under studieavsnittet behandlas ledarskap i människobehandlande organisationer samt ekonomi och beslutsprocesser.

Study materials

För alla obligatorisk litteratur:

Förhandsuppgift:

Önnevik T: Ledarskapets grunder Organisationers hjärna. Studentlitteratur Ab: Lund 2010.

Närundervisning/essälitteratur:

Syväjärvi, A & Pietiläinen, V: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0

Rissanen S & Lammintakanen J (toim.): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy: Helsinki 2017 (3. painos).

Stenvall J & Virtanen P: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma: Tallinna 2012.

Virtanen, P., Laitinen, I., Stenvall, J. 2016. Street-level bureaucrats as strategy shapers in social and health service delivery: empirical evidence from six countries. International Social Work Vol 16 No. 3, pp. 1-14. DOI: 10.1177/0020872816660602.

Svensson, K & Johnsson E & Laanemets L (2008) Handlingsutrymme i socialt arbete. Natur & Kultur: Stockholm

Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (2015). Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Assessment practices and criteria

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen.

Completion methods

Prestationssätt 1

Närundervisningen består av förhandsuppgift, föreläsningar och grupptentamen. Den orienterande förhandsuppgiften genomförs i början av kursen och i samband med undervisningen. Närundervisningen bygger på forskande lärande i samproduktiva smågrupper. Närundervisningen avslutas genom en grupptentamen. Studieavsnittet genomförs som tvåspråkig undervisning.

Prestationssätt 2

Nätbaserad undervisning som en del av Sosnets ledarskapskurser.

Prestationssätt 3

Essä