Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.1.2020 at 12:00 - 29.2.2020 at 23:59

Conduct of the course

INSTRUKTIONER FÖR ESSÄ MSV-SA305 vårterminen 2020
Ledarskap inom social- och hälsovård, 5 sp

Struktur och innehåll
I uppsatsen används kursens litteratur som speglas mot egna erfarenheter, observationer och reflektioner kring ledning och förvaltning av social- och hälsovårdstjänster. Därtill används självständigt framtaget källmaterial relaterat till det valda perspektivet. För att genomföra essän krävs alltså ett eget aktivt kunskapsförvärv utöver studielitteraturen.

Som tema för uppsatsen väljs ett av följande:
1) Förutsättningarna för socialarbetets arbetsgemenskapers funktionalitet i ljuset av ledarskapsteorier.
2) Integrering av social- och hälsovårdstjänster - vad förväntas av ledarskapet?
ELLER
3) Självvalt tema. Essäns tema ska överenskommas med den kursansvariga läraren.

Efter att ha valt ett tema bör man skärpa perspektivet genom att forma ett forskningsproblem: Vilka är de frågor som uppsatsen försöker besvara? De grundläggande begreppen och deras betydelse bör klargöras.

Essän baseras alltid på den lästa litteraturen och bör diskutera med de texter som tas upp i litteraturlistan. När det gäller litteratur, kom ihåg kritiken: fråga när du läser vem som har givit informationen och för vilket ändamål? Kritik i akademiskt skrivande är förmågan att reflektera över uppkomsten av information, och reflektera över det rätta sammanhanget, för att kunna diskutera och konstruera ditt eget argument i förhållande till de texter du läser. Att skriva en essä är alltså inte att skriva ett referat, där du bara återger vad källorna anger. Essän måste ha en tydlig och sammanhängande struktur. En god idé är att bygga upp den i tre delar, den första är introduktionen, den andra utvecklingsfasen och sist kommer slutsatserna och sammanfattningen.

Tekniska anvisningar
Gör referenser till litteratur i enlighet med akademisk praxis och komplettera med referens- eller litteraturlista. Granska språket. För närmare anvisningar rörande hur man skriver en uppsats, om hänvisningsteknik och språkvård, besök www.kielijelppi.fi. Essän kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Längden på uppsatsen är 12–15 sidor med radavstånd 1,5 och teckensnitt 12.

Inlämning och bedömning av essän
Uppsatserna bedöms två gånger per termin. De sista inlämningsdatumen under vårterminen 2020 är 29.2 och 30.4.2020. Essän bör skickas till kursledaren via e-post till marina.bergman@helsinki.fi (sätt som rubrik Social- och hälsovårdsledning + eget namn).

Essäerna bedöms på en skala från 0 till 5.
Bedömningen och betygsättningen kommer att äga rum senast en månad efter att uppsatsen lämnats in. Grunderna för bedömning är följande: uppsatsens frågeställningar och övergripande struktur, ämnesspecifik argumentation, framförandet av studentens egna synpunkter, användandet av egen erfarenhet i behandlingen av temat, språkriktighet och korrekt hänvisning till källorna.

Litteratur
Essän ska använda litteratur och annat medföljande material från följande lista (se kursinformation på WebOodi):
Seeck H: Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus: Tampere 2008.
ELLER
Önnevik T: Ledarskapets grunder Organisationers hjärna. Studentlitteratur Ab: Lund 2010.
OCH
Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (2015). Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur.
Rissanen S & Lammintakanen J (toim.): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy: Helsinki 2017 (3. painos).
Stenvall J & Virtanen P: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma: Tallinna 2012.
Svensson, K & Johnsson E & Laanemets L (2008) Handlingsutrymme i socialt arbete. Natur & Kultur: Stockholm
Syväjärvi, A & Pietiläinen, V: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0
Virtanen, P., Laitinen, I., Stenvall, J. 2016. Street-level bureaucrats as strategy shapers in social and health service delivery: empirical evidence from six countries. International Social WorkVol 16 No. 3, pp. 1-14. DOI: 10.1177/0020872816660602.

Description

Studieavsnittet kan avläggas av studenter i MSV med socialt arbete som inriktning och som en del av ledarskapsstudier helheten vid fakulteten. Studenter som har avlagt SOSM-ST303 kan inte avlägga studieavsnittet.

Kandidatstudier i socialt arbete

För dem som avlägger kursen som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs avklarad introduktionskurs i ledarskap.

Efter avlagd kurs kan studeranden gestalta ledarskap i förhållande till expertis i socialt arbete och framför allt i förhållande till utvecklingsbehoven inom social- och hälsovård. Studeranden kan analysera ledarskapets dimensioner och dess relationer. Efter avlagd kurs har studeranden beredskap att verka inom området både som ledare och som en del av ett team.

Studieavsnittet öppnar upp ledarskapet i det professionella sociala arbetet och öppnar upp för fördjupning inom Sosnets virtualkurser och fakultetens kurser.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Avläggs under första året på magisternivå.

Studieavsnittet ordnas: Period 2 eller 3.

Studeranden bekantar sig med aktuell forskning om ledarskap och får beredskap att delta aktivt i diskussioner om ledarskap i socialt arbete. Under studieavsnittet behandlas ledarskap i människobehandlande organisationer samt ekonomi och beslutsprocesser.

För alla obligatorisk litteratur:

Förhandsuppgift:

Önnevik T: Ledarskapets grunder Organisationers hjärna. Studentlitteratur Ab: Lund 2010.

Närundervisning/essälitteratur:

Syväjärvi, A & Pietiläinen, V: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0

Rissanen S & Lammintakanen J (toim.): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy: Helsinki 2017 (3. painos).

Stenvall J & Virtanen P: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma: Tallinna 2012.

Virtanen, P., Laitinen, I., Stenvall, J. 2016. Street-level bureaucrats as strategy shapers in social and health service delivery: empirical evidence from six countries. International Social Work Vol 16 No. 3, pp. 1-14. DOI: 10.1177/0020872816660602.

Svensson, K & Johnsson E & Laanemets L (2008) Handlingsutrymme i socialt arbete. Natur & Kultur: Stockholm

Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (2015). Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen.

Prestationssätt 1

Närundervisningen består av förhandsuppgift, föreläsningar och grupptentamen. Den orienterande förhandsuppgiften genomförs i början av kursen och i samband med undervisningen. Närundervisningen bygger på forskande lärande i samproduktiva smågrupper. Närundervisningen avslutas genom en grupptentamen. Studieavsnittet genomförs som tvåspråkig undervisning.

Prestationssätt 2

Nätbaserad undervisning som en del av Sosnets ledarskapskurser.

Prestationssätt 3

Essä

Svenskspråkig professor i socialt arbete