Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.11.2019 at 09:00 - 15.12.2019 at 23:59

Description

Studieavsnittet kan enbart avläggas av studenter i MSV med socialt arbete som inriktning.

Kandidatstudier i socialt arbete, Praktikforskning I

Efter avlagd studieperiod lär sig studeranden att forska och utveckla praktik i socialt arbete. Studeranden kan planera, genomföra och rapportera om praktikforskning i socialt arbete. Studeranden kan på basen av sin forskning bedöma behovet och möjlighet för utveckling av praxis.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Avläggs under första året på magisternivå.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II.

Kursen består av grupphandledning och seminarier. Till kursen hör en skriftlig rapportering.

Studeranden gör en systematisk datainsamling, genomför forskning i dialog och rapporterar sina resultat i seminarium.

För alla obligatorisk litteratur:

Satka, Mirja, Julkunen, Ilse, Kääriäinen, Aino, Poikela, Ritva, Yliruka, Laura, Muurinen, Heidi 2016. Praktikforskningens konst (Käytäntötutkimuksen taito). Heikki Waris – instituutti, Mathilda Wrede-institutet.

Lunabba, Harry, Westerback, Frida, Stoor, Torbjörn 2016. Uppror i elfenbenstornet. Mathilda Wrede-institutet.

Ruch, Gillian & Julkunen, Ilse 2016. Relationships-Based Research in Social Work. Understanding Practice Research. JKP London and Philadelphia

Fouché, Christa 2016. Practice research partnerships in social work. Making a difference. Policy Press Bristol

Samt bredvidläsning av läraren anvisat material.

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig rapportering.

Professorn i praktikforskning