Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.2.2018 at 09:00 - 14.3.2018 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 • Studenter i MSV med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning antas i första hand
 • Studenter som avlägger den tematiska helheten Välfärdspolitik antas i andra hand
 • Övriga studenter i MSV antas i tredje hand
 • Studenter i POLVI med vetenskapsområdet statskunskap antas i fjärde hand

Offentlig förnyelse: projektdrivna innovationer i offentlig miljö (KSV)

Välfärdens styrningsformer (KSV)

Strategiskt handlande i politiken (MSV)

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • beskriva olika teoretiska förhållningssätt till begreppen policyproblem och policy, samt förklara vilken betydelse de får för studier av implementering och utvärdering
 • använda metoder för att tydliggöra och förstå logiken hos aktuella policyproblem och policys
 • tillämpa teorier om implementering vid analys av aktuella policyförslag
 • värdera och analysera olika former av utvärderingspraktik i förhållande till teorier om utvärdering och perspektiv på ansvarsutkrävande
 • kritiskt granska och reflektera över centrala frågor som behandlas i teorier om utvärdering

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period II. Studieavsnittet ges eventuellt inte varje år.

Föreläsningar, seminarier och grupparbete

Utvalda delar av följande litteratur:

 1. Lindgren, L. Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn 2006. Lund. Studentlitteratur.
 2. Brulin, G. & Svensson, L. Att äga styra och utvärdera stora projekt 2011. Lund. Studentlitteratur
 3. Dahler-Larsen, P. The Evaluation Society 2012. Stanford. Stanford Business Books
 4. Hill, M. & Hupe, P. (2nd Ed.) Implementing Public Policy 2009. London. SAGE Publications
 5. Vedung, E. Implementering i politik och förvaltning 2016. Lund. Studentlitteratur
 6. Samt av läraren anvisade artiklar.

Kursen består huvudsakligen av olika delar, som bedöms på följande sätt:

 • Föreläsningsserie/Aktivt deltagande (obligatorisk närvaro)
 • Seminarier
 • Skriftliga arbeten/Grupparbeten, Sammanlagt 50%
 • Kurstentamen 50 %

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator.

Instructions for examinations Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3). Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30. Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed. Mobile phones must be switched off. Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope. Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Alla som avlägger studieavsnittet deltar i föreläsningar, seminarier, grupparbeten och skriftlig tentamen.

Professorn i kommunalförvaltning

Docent